การติดตั้ง opengl ใน visual studio 2010

การติดตั้ง opengl ใน visual studio 2010

ขั้นแรกก็ให้ทำการ download library จาก ลิงค์นี้ครับ glut-3.7.6-bin.zip ถ้าหากดาวโหลดไม่ได้แล้วก็ลองไปดูที่ opengl.org/resources/libraries/glut โดยให้เลือก download version window? นะครับ เมื่อโหลดเสร็จแล้วก็ให้ทำการแตกไฟล์ เมื่อแตกไฟล์เสร็จขั้นแรกให้ทำการนำไฟล์ glut32.dll ไปไว้ที่ C:\WINDOWS\system32

ต่อมาให้นำไฟล์ glut.h ไปไว้ที C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\include\gl

ซึ่งถ้าเป็น visual studio 2008 ไว้ที่ C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.0A\Include\gl

Visual studio 2005 ไว้ที่

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio.NET\Vc7\PlatformSDK\Include\gl

ต่อมาให้ทำการนำไฟล์ glut32.lib ไปไว้ที่ C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\Lib

ส่วนเวอร์ชั่นอื่นเอาไปไว้ตามนี้ครับ

Visual studio 2008 ไว้ที่ C C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.0A\Lib

Visual studio 2005 ไว้ที่ C:\Program Files\Microsoft Visual Studio.NET\Vc7\PlatformSDK\lib

opengl

 

เมื่อนำไฟล์ต่างเสร็จแล้วให้ลองสร้าง project ใหม่เป็น c++ โดยเลือกเป็น Win32 Console Application ดังรูป

opengl

เลือกเป็น empty project เมื่อสร้าง project เสร็จแล้วให้ทำการสร้างไฟล์ source code ที่ชื่อว่า main.cpp แล้วนำโค้ดทดลองต่อไปนี้ไปวางดู

[sourcecode language=”cpp”]

#include

#include

#include

int a[3]={10,10,10}, b[3]={10,-10,10},

c[3]={-10,-10,10}, d[3]={-10,10,10},

e[3]={10,10,-10}, f[3]={10,-10,-10},

g[3]={-10,-10,-10}, h[3]={-10,10,-10};

float angle=1.0;

void drawcube(void)

{

glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

glColor3f(1.0, 1.0, 1.0);

glMatrixMode(GL_MODELVIEW);

glRotatef(angle, 0.0, 1.0, 0.0);

glBegin(GL_LINE_LOOP);

glVertex3iv(a);

glVertex3iv(b);

glVertex3iv(c);

glVertex3iv(d);

glEnd();

glFlush();

glutSwapBuffers();

}

int main(int argc, char **argv)

{

glutInit(&argc, argv);

glutInitWindowSize(500, 500);

glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE);

glutCreateWindow(“Test Opengl”);

glutDisplayFunc(drawcube);

glutIdleFunc(drawcube);

glMatrixMode(GL_PROJECTION);

glLoadIdentity();

glOrtho(-30.0, 30.0, -30.0, 30.0, -30.0, 30.0);

glRotatef(30.0, 1.0, 0.0, 0.0);

glMatrixMode(GL_MODELVIEW);

glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);

glutMainLoop();

return(0);

}

[/sourcecode]

จากนั้นให้คลิกขวาที่ project เลือก properties

opengl

จากนั้นเลือก C/C++ แล้วไปที่ Precompiled Headers เลือก Precompiled Header เป็น Not Using Precompiled Headers แล้วก็กด OK เสร็จ จากนั้นก็ Save แล้วลอง Build Solution แล้วก็กด F5? รันโปรแกรมก็จะได้ผลลัพธ์ดังรูปครับ

opengl

Download SourceCode

Leave a Reply

Your email address will not be published.