การประการตัวแปร

การประการตัวแปร ตัวแปร คือ ชื่อที่ตั้งขึ้นมาเพื่อใช้อ้างอิงข้อมูล หรือกล่าวได้อีกอย่างว่า คือ ชื่อที่ใช้เรียกแทน พื้นที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำ นั่นคือ การที่เราประกาศตัวแปรเท่ากับเรากำลังจองพื้นที่ใน หน่วยความจำส่วนหนึ่งไว้แทนตัวแปรนั้น โดยที่ขนาดที่จองพื้นที่ในหน่วยความจำจะมีขนาดเท่าไร ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวแปร ชนิดของตัวแปร หรือชนิดของข้อมูลที่จะเก็บไว้ในหน่วยความจำที่ตัวแปรจองไว้ มีหลาย ชนิดด้วยกัน แต่ละชนิดก็มีความต้องการพื้นที่ในการเก็บข้อมูลมากน้อยแตกต่างกัน ดังแสดงใน ตาราง

variable

ตัวแปรทุกตัวจะต้องมีการประกาศชื่อตัวแปร (variable name) และชนิดของตัวแปรก่อน (variable type) จึงจะสามารถนำตัวแปรนั้นมาใช้งานได้ รูปแบบการประกาศตัวแปร

declare

ตัวอย่าง int a ; หมายความว่า ประกาศตัวแปร a เป็นตัวแปรที่ใช้สำหรับเก็บค่าที่เป็นเลขจำนวน เต็มที่มีค่าอยู่ระหว่าง -2147483648 ถึง 2147483649 char ch=?A?; หมายความว่า ประกาศตัวแปร ch เป็นตัวแปรที่เก็บค่าตัวอักษรเพียง 1 ตัว คือ ตัวอักษร ?A? หากมีตัวแปรชนิดเดียวกันมากกว่า 1 ตัวแปร สามารถประกาศได้ดังนี้

multideclare

ตัวอย่าง float money,price ; หมายความว่า money และ price เป็นตัวแปรที่ใช้สำหรับเก็บค่าที่ เป็นเลขทศนิยม โดยจะให้ตำแหน่งทศนิยมได้ไม่เกิน 6 หลัก หากต้องการประกาศตัวแปร พร้อมทั้งกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรด้วย สามารถ ประกาศได้ดังนี้

initial

ตัวอย่าง int num1=8; หมายความว่า ประกาศตัวแปร num1 เป็นตัวแปรที่เก็บค่าตัวเลขจำนวน เต็ม โดยให้ค่าเริ่มต้นเท่ากับ 8

Leave a Reply

Your email address will not be published.