การเขียน Script ASP.Net แบบ Inline Code

การเขียน Script ASP.Net แบบ Inline Code

asp เบื้องต้น, asp inline code, inline code, asp.net พื้นฐาน, asp.net เบื้องต้น

จากบทความก่อนเขียนถึงเรื่อง การเขียนแบบ Code Behind แล้วมาคราวนี้ก็เป็นการเขียน asp.net อีกแบบนั้นก็คือการแบบ Inline Code ซึ่งการเขียนแบบนี้ก็จะเหมือนกับการเขียน script เว็บในภาษาอื่น การเขียนแบบนี้จะเขียนบนไฟล์ .aspx เลยไม่มีการแยกไฟล์ .vb หรือ .cs การเขียนแบบนี้ก็เปิด tag และปิด tag โดยใช้ <% %> นั้นที่นี้เราก็มาดูว่าการเขียนแบบ Inline code มีการกำหนดค่าที่ต่างกันอย่างไรจึงจะเป็นการเขียนแบบ Inline Code ขั้นแรกเราก็เปิด Project ที่เราสร้างขึ้นไว้ในครั้งที่แล้ว จากนั้นทำการสร้างไฟล์ใหม่โดยตั้งชื่อว่า inlinecode.aspx ที่สำคัญคือให้เอาเครื่องหมายถูกที่ช่อง Place code in separate file ออก ถ้าไม่เอาเครื่องหมายถูกออกจะเป็นการเขียนโค้ดแบบ Code Behind แทน

asp เบื้องต้น, asp inline code, inline code, asp.net พื้นฐาน, asp.net เบื้องต้น

เมื่อเราสร้างไฟล์เสร็จแล้วให้คลิกไปในโหลด Design แล้วเพิ่ม Label กับ Button

asp เบื้องต้น, asp inline code, inline code, asp.net พื้นฐาน, asp.net เบื้องต้น

ดังรูปโดยที่ Label กำหนด ID เป็น lbText และ Button กำหนด ID เป็น cmdButton จากนั้นก็เริ่มเขียนโค้ดโดย Double Click ที่ Button แล้วเพิ่มโค้ดดังนี้

[sourcecode language=”vb”]

Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)

lbText.Text = “Thaicoding.Net”

End Sub

[/sourcecode]

asp เบื้องต้น, asp inline code, inline code, asp.net พื้นฐาน, asp.net เบื้องต้น

เมื่อลองรันแล้วคลิกที่ Button แล้วจะแสดงข้อความว่า Thaicoding.net นี้ก็คือตัวอย่างการเขียนโค้ดแบบ inline code

Leave a Reply

Your email address will not be published.