การใช้ PHP ร่วมกับ HTML

ในการเขียน script php นั้น บ้างครั้งจำเป็นต้องอาศัยการแสดงผลด้วยภาษา html ด้วยดังนั้น ภาษา php จึงสามารถใช้ร่วมกับภาษา html ได้ ซึ่งต่อไปจะเป็นตัวอย่างการใช้ php ร่วมกับ html ในการกำหนดว่าจะให้แสดง link ไหนออกมา

ตัวอย่าง php

[sourcecode language=”php”]

New Document

Google“;

else

echo “Thai Coding“;

?>

[/sourcecode]

php code, php include, php script, ตัวอย่าง php, ภาษา php, สอน php

เมื่อเขียนโค้ดเสร็จแล้วก็นำไปวางบน server หรือถ้าเครื่องเราลง appserv ก็ให้นำไปวางใน folder www แล้วลองเรียกใช้ไฟล์ web browser ดูจะได้ผลลัพธ์ดังภาพ

จากตัวอย่างจะเห็นว่าในตอนแรกนั้นเรากำหนดตัวแปร $num = 27 ซึ่งเมื่อเข้าเงื่อนไข if แล้วเป็นจริงก็จะแสดง link ของ google ออกมา แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะแสดง link thaicoding ออกมา และจากการสังเกตจะเห็นว่าการใช้ html ใน php นั้นเครื่องหมาย ? ? ใน html เมื่อเป็น ข้อความใน php ให้ใช้ เครื่องหมาย ? ? แทนแต่ถ้าบางครั้งเราสะดวกจะใช้เครื่องหมาย ?? เช่นในการใช้ java script นั้นให้ใช้เครื่องหมาย \? แทนจะเพื่อที่ในข้อความของ php จะมองเป็นเครื่องหมาย ? นั้นเอง

Download Sourcode

Leave a Reply

Your email address will not be published.