ตรวจสอบความพร้อมก่อน “Hello World!”

ในการเขียนโปรแกรมแรกคุณจะต้องมีสิ่งต้องไปนี้:

1.Java SE Development Kit 6 (JDK 6)

2.NetBeans IDE

Leave a Reply

Your email address will not be published.