ตัวดำเนินการทางคณิตพื้นฐานของ VB

เรามาหัดใช้ตัวดำเนินการทางคณิตพื้นฐานโดยหัดเขียนตามขั้นตอนนี้ครับ

1. สร้าง project ใหม่ ใน Visual Studio 2008 โดยเลือก File New Project จาก Menu. ในหน้าต่าง new project ให้เลือก Windows Form Application จากนั้นก็ตั้งชื่อว่า Integer Math แล้วก็เลือก OK

2. ให้เพิ่ม Button control โดยเลือกเอามาจาก Toolbox จากนั้นก็ set property ให้ Name เป็น btnIntMath แล้ว Text เป็น Math Test จากนั้นก็ ดับเบิ้ลคลิกที่ Button control เพื่อเขียนโค้ด โดยเพิ่มในส่วนที่ยังไม่มี
[sourcecode language=”vb”]
Private Sub btnIntMath_Click(ByVal sender As System.Object, _

ByVal e As System.EventArgs) Handles btnIntMath.Click

?Declare variable

Dim intNumber As Integer

?Set number, add numbers, and display results

intNumber = 16

intNumber = intNumber + 8

MessageBox.Show(?Addition test… ? & intNumber.ToString, _

?Integer Math?)

?Set number, subtract numbers, and display results

intNumber = 24

intNumber = intNumber – 2

MessageBox.Show(?Subtraction test… ? & intNumber.ToString, _

?Integer Math?)

?Set number, multiply numbers, and display results

intNumber = 6

intNumber = intNumber * 10

MessageBox.Show(?Multiplication test… ? & intNumber.ToString, _

?Integer Math?)

?Set number, divide numbers, and display results

intNumber = 12

intNumber = CType(intNumber / 6, Integer)

MessageBox.Show(?Division test… ? & intNumber.ToString, _

?Integer Math?)

End Sub
[/sourcecode]

3. ทำการ save project โดยเลือกที่ File แล้ว save all

4. Run program โดยการกด F5 จะเห็นดังรูป

ขั้นตอนการทำงาน

มีการประกาศตัวแปรแบบ integer จากนั้นก็มาทำการกำหนดค่าเป็น 16 แล้วบวกกับ 8 จากนั้นก็แสดงผล

และนี้เป็นตัวอย่างโค้ดในส่วนของการทำการบวก

?Set number, add numbers, and display results

intNumber = 16

intNumber = intNumber + 8

MessageBox.Show(?Addition test… ? & intNumber.ToString, _

?Integer Math?)

ส่วนการลบก็คล้ายกันกำหนดให้ตัวแปร intNumber เป็น 24 ก่อนจากนั้นก็ลบด้วย 2 แล้วก็แสดงผล

?Set number, subtract numbers, and display results

intNumber = 24

intNumber = intNumber – 2

MessageBox.Show(?Subtraction test… ? & intNumber.ToString, _

?Integer Math?)

ส่วนการคุณก็กำหนดให้มีค่าเป็น 6 จากนั้นก็คูณด้วย 10 แล้วก็แสดงผล

โค้ดในส่วนของการทำการคูณ

?Set number, multiply numbers, and display results

intNumber = 6

intNumber = intNumber * 10

MessageBox.Show(?Multiplication test… ? & intNumber.ToString, _

?Integer Math?)

ส่วนการหารกำหนดให้มีค่าเป็น 12 แล้วก็หารด้วย 6 แต่มีการใช้ function CType เพื่อแปลงผลหารที่อาจเป็นทศนิยมให้เป็ร int

?Set number, divide numbers, and display results

intNumber = 12

intNumber = CType(intNumber / 6, Integer)

MessageBox.Show(?Division test… ? & intNumber.ToString, _

?Integer Math?)

Download Source Code

Leave a Reply

Your email address will not be published.