ตัวแปรในภาษาซี

ใน การเขียนโปรแกรมภาษาซีนั้นจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลซึ่งในการเก็บข้อมูล ก็ต้องมีตัวแปรเอาไว้เก็บข้อมูลซึ่งตัวแปรก็มีชนิดต่างๆ เอาไว้เก็บข้อมูลที่ต่างกันซึ่งตัวแปรในภาษาซีมีดังนี้

http://static.howstuffworks.com/gif/c-compile.gif

ชนิดของข้อมูลในภาษาซี

1. ตัวแปรแบบ char เป็นตัวแปรที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักษรขนาด 1 ตัว โดยใช้เนื้อที่ในการเก็บ 1

ไบต์ ตัวอย่างตัวแปรชนิดนี้ เช่น ?A? , ?b? , ?1? , ???

2. ตัวแปรแบบ int เป็นตัวแปรที่ใช้สำหรับการเก็บค่าตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มที่มีค่าระหว่าง

-2147483648 ถึง 2147483649 ใช้เนื้อที่ในการเก็บ 4 ไบต์ ตัวอย่างตัวแปรชนิดนี้ เช่น 5 ,-10, 2000

3. ตัวแปรแบบ long เป็นตัวแปรที่เก็บค่าเป็นจำนวนเต็มที่มีจำนวนไบต์เป็น 2 เท่าของจำนวนเดิม (มักจะใช้

เป็นคำนำหน้าตัวแปร เช่น long int)

4. ตัวแปรแบบ float เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยม โดยจะเก็บอยู่ในรูป a.b x 10e ใช้พื้นที่ใน

การเก็บ 4 ไบต์ มีค่าระหว่าง 3.4E-38 ถึง 3.4E+38 หรือ แสดงเป็น เลขทศนิยมได้ไม่เกิน 6 ตำแหน่ง

ตัวอย่างตัวแปรชนิดนี้ เช่น 10.625, -6.67

5. ตัวแปรแบบ double เป็นตัวแปรที่เก็บข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยมเหมือนกับ float แต่จะใช้พื้นที่ในการเก็บ

มากกว่าเดิม 2 เท่า คือมีขนาด 8 ไบต์ มีค่าระหว่าง 1.7E-308 ถึง 1.7E+308

6. ตัวแปรแบบ unsigned แสดงว่าเป็นตัวแปรที่เก็บค่าเป็นจำนวนเต็มแบบไม่คิดเครื่องหมาย (เป็นบวก

เท่านั้น) มักจะใช้เป็นคำนำหน้าตัวแปร ตัวอย่างการใช้งาน เช่น unsigned int

ซึ่งแต่ละชนิดก็เอาไว้เก็บตามรายละเอียดที่บอกไว้ส่วนการประกาศและการใช้งานไว้ในตอนหน้านะครับ

โดย Orochimaru

Leave a Reply

Your email address will not be published.