ตัวแปร array ใน visual basic

ตัวแปร array ใน visual basic

ไม่ค่อยมีเวลาในการเขียนบทความ พอมีเวลาก็นั่งเลือกว่าจะเขียนเรื่องอะไรดีเลยเปิดหนังสือดูเลยพบว่าน่าจะเขียนเรื่องของตัวแปร array ใน vb ดู เลยได้เป็นบทความนี้

vb 2008 สอน, vb array, array ใน vb, สอน vb 2008

เราก็ทำการสร้าง project ที่ชื่อว่า VBArray โดยให้เลือกเป็น Windows Form Application เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้ทำการใส่ list box ใน form โดยตั้งชื่อว่า lstWeb แล้วกำหนดให้ ?IntegraHeight เป็น false เมื่อเสร็จแล้วให้ทำการใส่ปุ่ม โดยกำหนดชื่อว่า cmdDoArray ส่วน text เป็น Do Array ก็จะได้ดังรูป

vb 2008 สอน, vb array, array ใน vb, สอน vb 2008

vb 2008 สอน, vb array, array ใน vb, สอน vb 2008

ต่อจากนั้นก็ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ form เพื่อเขียน sub function ที่ชื่อว่า ClearList() ?โดยมีโค้ดดังนี้

[sourcecode language=”vb”]

Private Sub ClearList()

lstWeb.Items.Clear()

End Sub

[/sourcecode]

โดยเขียนอยู่บน Form Load ก็ได้

vb 2008 สอน, vb array, array ใน vb, สอน vb 2008

เมื่อเขียนเสร็จแล้วให้ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม Do Array เพื่อเขียนโค้ดในส่วนของการใช้งาน array โดยมีโค้ดดังนี้

[sourcecode language=”vb”]

Private Sub cmdDoArray_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdDoArray.Click

Dim strWeb(4) As String

ClearList()

strWeb(0) = “www.google.com”

strWeb(1) = “www.thaicoding.net”

strWeb(2) = “www.hotmail.com”

strWeb(3) = “www.sanook.com”

strWeb(4) = “www.yahoo.com”

For Each Web As String In strWeb

lstWeb.Items.Add(Web)

Next

End Sub

[/sourcecode]

จากโค้ดจะเห็นว่าเราได้ทำการประกาศตัวแปร array ที่เก็บข้อมูลแบบ string มีขนาด 4 ตัวหลังจากนั้นเราก็ทำการเรียกใช้งาน sub function ClearList() เพื่อทำการ clear list box ของเรานั้นเองจากนั้นก็จะเป็นการกำหนดค่า array แต่ละตัวซึ่งจะเห็นว่า ใน vb นั้นจะเริ่มต้น array ตัวแรกคือตัวที่ 0 จนไปถึงตัวสุดท้ายคือ 4 ที่เราได้ประกาศไว้นั้นเอง ซึ่งตัวแปร array ที่ชื่อว่า strWeb นั้นจะเก็บข้อความที่เป็ยเว็บไซต์เอาไว้จากนั้นเมื่อเรามีข้อมูลใน array แล้วเราก็จะทำอย่างไรเพื่อจะใส่ใน list box ได้คำตอบก็คือเราต้องใช้การวนลูปซึ่งก็ได้ ใช้ For Each ?ซึ่งมีการประกาศตัวแปร Web ที่เป็น string เพื่อเก็บค่า array แต่ละตัวในการวนแต่ละครั้งซึ่งจะเห็นว่าเรากำหนดค่า item ใน list box โดย lstWeb.Items.Add(Web) นั้นเอง เมื่อเราเขียนโค้ดเสร็จแล้วก็ทำการเซฟแล้วลองรันดู

vb 2008 สอน, vb array, array ใน vb, สอน vb 2008

เมื่อรันแล้วคลิกปุ่ม Do Array จะเห็นว่าค่าที่เราเก็บใน array จะถูกกำหนดให้ Item ใน list box ที่เราสร้างขึ้นนั้นเอง

Download SourceCode

Leave a Reply

Your email address will not be published.