ภาษาจาวา Implementing Runnable Interface

ในภาษาจาวานั้นการทำงานแบบ multi task หรือการทำงานหลายงานพร้อมกันนั้นนอกจากการ extends Threads แล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือ การ implementing Interface Runnable ซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันซึ่งจะสะดวกตรงที่ว่าเราจะสั่งให้ object ไหนทำงานแบบ multi task ได้ซึ่งรูปแบบการใช้งานนั้นก็ต้องทำการ implement class Runnable และมีการกำหนดค่าให้ object ไหนว่าจะทำงานแบบ multi task บ้างซึ่งต้องกำหนดตอนสร้าง object ตอนเรียกใช้ constructors ซึ่งในภาษาจาวามีรูปแบบดังนี้

Thread (Runnable <object>)

Thread(Runnable <object>, String <name>)

ซึ่งต่อไปจะเป็นตัวอย่างการใช้งานในภาษาจาวา

[sourcecode language=”java”]

public class RunnableShowName implements Runnable

{

public static void main(String[] args)

{

Thread thread1 = new Thread(new RunnableShowName());

Thread thread2 = new Thread(new RunnableShowName());

thread1.start();

thread2.start();

}

public void run()

{

int pause;

for(int i=0; i<10; i++) { try { //Use static method currentThread to get //reference to current thread and then call // method getName on that reference... System.out.println(Thread.currentThread().getName()+ "being executed."); pause = (int)(Math.random()*3000); //Call static method sleep// Thread.sleep(pause); } catch (InterruptedException interruptEx) { System.out.println(interruptEx); } } } } [/sourcecode] ภาษาจาวา Runnable

จากตัวอย่างในภาษาจาวานั้น จะเห็นว่าถ้าหากต้องการให้ object ไหนทำงานแบบ multi task นั้นก็ทำให้นำ object นั้นไปเป็นค่าของ object Thread เหมือนในตัวอย่างส่วนการทำงานของ multi task นั้นก็กำหนดใน method run เหมือนเดิม จากนั้นถ้าจะให้ object ไหนเริ่มทำงานก็ทำงานการเรียกใช้ method start() ส่วนการหยุดหรือ sleep ก็เรียกใช้ method sleep เหมือนในตัวอย่าง

SourceCode

Leave a Reply

Your email address will not be published.