ภาษาจาวา-Multithreaded Client

ในบทความนี้ก็เป็นเรื่อง java network programming ที่ต่อจากบทความก่อน ซึ่งเป็น server แบบ Multithread ให้บริการกับเครื่อง Client ได้หลายเครื่องพร้อมกัน ในส่วนของโค้ดฝ่าย client นั้นก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากคล้ายกับ client ที่รันกับ server ที่ไม่ทำงานแบบ Multithread ซึ่งต่อไปก็ไปดู ตัวอย่างภาษาจาวาและผลการลัพธ์กันเลยดีกว่า

[sourcecode language=”java”]

import java.io.*;

import java.net.*;

import java.util.*;

public class MultiEchoClient

{

private static InetAddress host;

private static final int PORT = 1234;

public static void main(String[] args)

{

try

{

host = InetAddress.getLocalHost();

}

catch (UnknownHostException uhEx)

{

System.out.println(“\nHost ID not found!\n”);

System.exit(1);

}

sendMessage();

}

private static void sendMessage()

{

Socket socket = null;

try

{

socket = new Socket(host,PORT);

Scanner networkInput = new Scanner(socket.getInputStream());

PrintWriter networkOutput = new PrintWriter(socket.getOutputStream(),true);

//Set up stream for keyboard entry…

Scanner userEntry = new Scanner(System.in);

String message, response;

do

{

System.out.println(“Enter message (‘QUIT’ to exit): “);

message = userEntry.nextLine();

//Send message to server on the

//Socket ‘ s output stream

//Accept response from server on the

//socket’s input stream…

networkOutput.println(message);

response = networkInput.nextLine();

//Display server’s response to user…

System.out.println(“\nSERVER”+ response);

}

while (!message.equals(“QUIT”));

}

catch (IOException ioEx)

{

ioEx.printStackTrace();

}

finally

{

try

{

System.out.println(“\nClosing connection..”);

socket.close();

}

catch (IOException ioEx)

{

System.out.println(“Unable to disconnect!”);

System.exit(1);

}

}

}

}

[/sourcecode]

ซึ่งจะเห็นว่า โค้ดทาง client ยังเหมือนเดิมกับ server ที่ให้บริการเครื่องเดียวต่างกันก็โค้ด server ที่สามารถให้บริการได้หลายเครื่อง ถ้าใครสงสัยเรื่องโค้ด client ให้กลับไปดูบทความก่อนๆๆนะครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ภาษา จาวา-Multithreaded Servers

Java Echo Server

Java TCPEchoClient

Leave a Reply

Your email address will not be published.