ภาษาจาวา-Multithreaded Servers

ในบทความที่ผ่านๆมานั้นจะเห็นว่า server จะสามารถรองรับได้แค่เพียง 1 client เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงนั้น server ต้องรองรับการทำงานได้จากหลาย client ดังนั้นจึงต้องมีการทำงานแบบ multitask คือทำงานได้หลายๆอย่างพร้อมกัน ซึ่งในภาษาจาวานั้นก็มีคลาสหรือ interface ที่เอาไว้ทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ซึ่งในตัวอย่างโปรแกรมภาษาจาต่อไปนี้จะใช้การสืบทอดคลาส threads[sourcecode language=”java”]

import java.io.*;

import java.net.*;

import java.util.*;

public class MultiEchoServer

{

private static ServerSocket serverSocket;

private static final int PORT = 1234;

public static void main(String[] args) throws IOException

{

try

{

serverSocket = new ServerSocket(PORT);

}

catch (IOException ioEx)

{

System.out.println(“\nUnable to set up port!”);

System.exit(1);

}

do

{

//Wait for client

Socket client = serverSocket.accept();

System.out.println(“\nNew client accepted.\n”);

//Create a thread to handle communication with

//this client and pass the constructor for this

//thread a reference to the relevant socket

ClientHandler handler = new ClientHandler(client);

handler.start(); // As usual, method call run.

}

while (true);

}

}

class ClientHandler extends Thread

{

private Socket client;

private Scanner input;

private PrintWriter output;

public ClientHandler(Socket socket)

{

//Set up reference to associated socket..

client = socket;

try

{

input = new Scanner(client.getInputStream());

output = new PrintWriter(client.getOutputStream(),true);

}

catch (IOException ioEx)

{

ioEx.printStackTrace();

}

}

public void run()

{

String received;

do

{

//Accept message from clienton

//the socket’s input stream..

received = input.nextLine();

//Echo message back to client on

//the socket’s output stream…

output.println(“ECHO: ” + received);

//Repeat above until ‘QUIT’ sent by client…

}

while (!received.equals(“QUIT”));

try

{

if(client!=null)

{

System.out.println(“Closing down connection..”);

client.close();

}

}

catch (IOException ioEx)

{

System.out.println(“Unable to disconnect”);

}

}

}

[/sourcecode]

จากโค้ดของโปรแกรมจาวานั้นจะเห็นว่าได้มีการสร้างคลาสขึ้นมาใหม่เพื่อจัดการกับเครื่องที่เข้ามาใช้บริการเฉพาะ นั้นก็คือ class ClientHandler extends Thread ซึ่งได้ทำการสืบทอด Thread เพื่อให้สามารถทำงานหลายๆงานได้พร้อมกันซึ่งในส่วนของ constructor ซึ่งต้องการเป็น Object ของ Socket ที่ทำการเชื่อมต่อเพื่อจะได้จัดการแต่ละเชื่อมต่อไปซึ่งคือ ClientHandler handler = new ClientHandler(client); ซึ่งจะเห็นว่าแตกต่างกับแบบเครื่องเดียวคือการสร้างคลาสในการทำงานขึ้นมาแล้วทำการสืบทอด Thread

Sourcecode

Leave a Reply

Your email address will not be published.