ภาษาซีการทำซ้ำโดยใช้ For Loop

ในการเขียนโปรแกรมเพื่อให้ทำงานอะไรซ้ำๆหลายๆครั้งคำตอบที่งานที่สุดคือการใช้งานที่เรียกว่า loop ซึ่งมีหลายแบบ ทั้ง while loop, do while และ for loop และในภาษาอื่นยังมี loop ให้ใช้งานอีกหลายแบบ แต่ในบทความภาษาซีครั้งนี้ขอยกตัวอย่างการใช้ for loop เพราะ for loop ใช้งานง่ายและมีการกำหนดรอบทำซ้ำได้แน่นอนว่าจะทำซ้ำกี่รอบ อีกทั้งรูปแบบของ for loop จะเป็นรูปแบบเดียวกันกับภาษาที่พัฒนามาจากภาษาซี เช่น php, java เป็นต้น ซึ่งเราก็มาดูตัวอย่างการใช้ for loop ในภาษาซีกันดีกว่า

[sourcecode language=”c”]

#include

int main()

{

int i;

printf(“Thaicoding.net\n”);

for(i=0;i<10;i++){ printf("i = %d\t",i); } return 0; } [/sourcecode] [caption id="attachment_610" align="alignnone" width="449" caption="c for loop, c language, loop, คำ สั่ง ภาษา c, ภาษา C, ภาษาซีการทำซ้ำ"][/caption]

จากผลลัพธ์จะเห็นว่ามีการ แสดงค่าของ I ตั้งแต่ 0 ถึง 9 ซึ่งก็มีทั้งหมด 10 จำนวน โดยหลักการทำงานของ for loop มีอยู่ 4 ขั้นตอน คือ 1. การกำหนดค่าเริ่มต้นว่าให้เริ่มที่เท่าไหร่จากตัวอย่างคือ i=0 ซึ่งก็คือเริ่มที่ 0 ต่อจากนั้น ก็มาขั้นที่ 2 คือ การตรวจสอบเงื่อนไขว่าถึงเงื่อนไขที่จะให้หยุดทำซ้ำหรือไม่ จากตัวอย่างก็ตรวจสอบว่าค่า i ไม่เกิน 10 ขั้นตอนต่อมาก็คือการทำงานในส่วนที่จะให้ทำซ้ำในตัวอย่างก็คือการแสดงค่า i ดังโค้ดนี้ printf(“i = %d\t”,i); ขั้นตอนสุดท้ายคือการเพิ่มค่าสังเกตว่าคือการเพิ่มค่า i ++ การเพิ่มค่าก็เพื่อให้การทำซ้ำมีการหยุดทำแต่ข้อควรจำอีกอย่างคือขั้นตอนการกำหนดค่าจะทำเพียงครั้งเดียวพอรอบต่อไปก็จะทำการ ตรวจสอบเงื่อนไข-> ทำงานซ้ำ -> เพิ่มค่ารอบ

Download Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.