ภาษาซี ตอนที่3

พลังอำนาจและความยืดหยุ่น (Power and Flexibility)
C? มีพลังอำนาจและมีความยืดหยุ่นมาก สำหรับตัวอย่าง ระบบปฏิบัติการ UNIX จะเขียนด้วยภาษา C ทำให้ใช้งานได้ดีมากและมีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง มีคอมไพเลอร์ (complier) และตัวแปรภาษาที่ละคำสั่ง หรืออินเทอร์พรีเตอร์ (interpreter) ต่างๆมากมาย สำหรับภาษาอื่นเช่น Fortran, APL, Pascal, LOGO, LISP, และ Basic ที่เขียนด้วย C เพราะฉะนั้น เมื่อใช้ Fortran บน Unix โปรแกรมภาษา C จะดำเนินการแปลงไฟล์ .EXE (executable file) นอกจากนี้โปรแกรมภาษา C ยังใช้แก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับฟิสิกส์และวิศวกรรม รวมทั้งทำภาพเคลื่อนไหวชนิดพิเศษสำหรับภาพยนตร์


ปรับตัวให้สอดคล้องกับโปรแกรมเมอร์ (Programmer Oriented)
C ได้ปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของโปรแกรมเมอร์ มันช่วยให้เข้าถึงฮาร์ดแวร์ (hardware) และยังช่วยจัดรูปแบบของแต่ละบิต (bit) ในหน่วยความจำ ภาษา C มีตัวดำเนินการมากมายให้เลือกใช้งาน? C มีกฎเกณฑ์ต่างเข้มงวดน้อยกว่าภาษา Pascal ความยืดหยุ่นนี้ทำให้ทั้งก้าวหน้าและอันตราย ความก้าวหน้าก็คือ ทำให้ได้งานต่างๆมากมายเช่น การแหลงรูปแบบต่างๆของข้อมูล ส่วนทีเป็นอันตรายก็คือ ภาษา C จะทำให้มีอิสระมาก แต่มันยังคงให้กาตอบสนองได้มากกว่า
เครื่องมือต่างๆของภาษา C เกือบทั้งหมดจะมีไลบารี่ของฟังก์ชันภาษา C มีขนาดใหญ่ ฟังก์ชันต่างๆ เหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับความต้องการมากมายของโปรแกรมเมอร์

ข้อบกพร่องต่างๆ (Shortcomings)
ภาษา C มีข้อบกพร่องอยู่บ้าง บ่อยครั้งที่พบคุณลักษณะเดียวกัน อาจให้ทั้งผลดีและผลเสียสำหรับตัวอย่าง ความมีอิสระของนิพจน์ที่ต้องการเพิ่มความสามารถในการตอบสนอง การใช้พอยเตอร์ (Pointer) ของภาษา C ค่อนข้างยุ่งยากและทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ความอิสระและความยืดหยุ่นในการใช้งาน ทำให้ต้องระมัดระวังในการเขียนโค้ดประยุกต์การใช้งานต่างๆ
โค้ดภาษา C สั้น แต่มีตัวดำเนินการต่างๆ มากมาย ทำให้ยากที่จะติดตามข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นของโปรแกรม ในบางกรณีโค้ดที่เขียนในภาษา C อาจคลุมเครือ จะไม่ค่อยมีการเตือนเหมือนบางภาษา ถึงอย่างไรก็ตาม ข้อดีของภาษา C มีมากมาย มีข้อเสียบางเล็กน้อยเท่านั้น ในอนาคตภาษา C จะได้รับการปรับปรุงจนหาที่ติไม่ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.