ภาษาซี-ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

ไม่ได้เขียนบทความภาษาซีมานานวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ เช่นเครื่องหมาย -,+,*,/ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นตัวดำเนินการที่เป็นแบบตัวกระทำกับตัวกำหนดค่าเช่น = ซึ่งในภาษาซีนั้นจะมีลำดับความสำคัญโดยทำเครื่องหมาย *,/ ?ก่อนเครื่องหมาย ?,+ ตัวดำเนินการทางต่างจะเริ่มทำจากซ้ายไปขวา ซึ่งลองดูตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้
[sourcecode language=”c”]
#include

int main()
{
int a,b,c,d;
int sum,sub,mul,rem;
float dive;
printf(“ENTER VALUES OF b, c, d:”);
scanf(“%d,%d,%d”,&b,&c,&d);
printf(“%d\n”,b);
printf(“%d\n”,c);
printf(“%d\n”);
sum = b+c;
sub = b-c;
mul = b*c;
dive = b/c;
rem = b%d;
a= b/c * d;
printf(“\n sum = %d, sub = %d, mul = %d, div = %f”,sum,sub,mul,dive);
printf(“\n remainder of division of b & d is %d”,rem);
printf(“\n a = %d”,a);

return 0;
}
[/sourcecode]

Input

b = 10, c = 5, d= 3.

Output

ENTER VALUES OF b, c, d
10
5
3

sum = 15, sub = 5, mul = 50, div = 2.0
remainder of division of b & d is 1
a = 6
จากการรันโปรแกรมจะสักเกตุเห็นว่า a นั้นจะมีค่าเท่ากับ b/c แล้วค่อยไปคูณกับ d เพราะมันจะเริ่มทำจากซ้ายมาขวาแต่ในบางครั้งจะมีค่าที่ถูกปัดไปแล้วทั้งนี้เพราะตัวแปร a เป็นแบบ int ส่วนตัวแปร dive จะมีค่าตามค่าคณิตศาสตร์เพราะเป็นชนิดแบบ float

SourceCode

Leave a Reply

Your email address will not be published.