ภาษาซี เปอร์เซ็นที่ไม่ค่อยเจอในซี

ในภาษาซีเวลาแสดงผลหรือรับข้อมูลส่วนใหญ่เราะจะใช้ %d เพื่อรับหรือแสดงตัวเลข หรืออาจเป็น %s เพื่อรับเป็นข้อความ แต่ในภาษาซีนั้นจะมีความสามารถอีกอย่างในการใช้รูปแบบข้อมูลคือ %[] โดยที่ภายใน [] นั้นจะเป็นรูปแบบที่เราต้องการเช่น %[aeiou] นั้นคือจะรับหรือแสดงเฉพาะตัวอักษร aeiou เท่านั้น หรือจะมีอีกอย่างคือเครื่องหมาย ^ เช่น %[^\n] คือรับหมดทุกอย่างจะไม่เอาเฉพาะขึ้นบรรทัดใหม่เท่านั้น นั้นก็คือเครื่องหมาย ^ นั้นจะหมายถึงไม่เอาตัวอักษรอะไรนั้นเอง

ตัวอย่างในภาษาซี

[sourcecode language=”c”]

#include

int main()

{

char str[20]={‘\0’};

printf(“Enter string:”);

scanf(“%[aeiou]”,str);

fflush(stdin);

printf(“%s\n”,str);

printf(“Enter string:”);

scanf(“%[^\n]”,str);

printf(“%s\n”,str);

return 0;

}

[/sourcecode]

result ภาษาซี format

จากผลโปรแกรมภาษาซีการรันจะเห็นว่าในอันแรกจะรับเพียง aeiou เท่านั้นส่วนอันสองจะรับหมดยกเว้นขึ้นบรรทัดใหม่

sourcode

Leave a Reply

Your email address will not be published.