ภาษา C# ในการใช้ IF Else

ภาษา C# ในการใช้ IF Else

ภาษา C# ก็มีการใช้เงื่อนไขในการตัดสินใจเมื่อกันซึ่งในภาษา C# นั้นรูปแบบจะคล้ายในภาษาซีและจาวามาก ซึ่งต่อไปจะเป็นตัวอย่างการใช้ if else ในภาษา C# ซึ่งก็คล้ายกับตัวอย่างใน visual basic

โดยขั้นแรกสร้าง project ใหม่เป็นแบบ C# Window Form Application จากนั้นก็ทำการสร้าง form โดยมี label , text box, button ตามรูป

c# , form, if else, if else c#, code c#, visual c#

โดยกำหนด Text Properties ของ Labe เป็น Number

Name Properties ของ text box เป็น txtNumber

แล้ว Text Properties ของ button เป็น Check และ Name Properties เป็น ?btnCheck

จากนั้นทำการดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่มแล้วเขียนโค้ดเพิ่มลงไป

[sourcecode language=”c#”]

private void btnCheck_Click(object sender, EventArgs e)

{

int num = int.Parse(txtNum.Text);

if (num == 10) {

MessageBox.Show(“Enter Number is ” + num + ” If Case”, “Simple IF-Else”);

}

else if (num == 20)

{

MessageBox.Show(“Enter Number is ” + num + ” Else If Case”, “Simple IF-Else”);

}

else

{

MessageBox.Show(“Enter Number is ” + num + ” Else Case”, “Simple IF-Else”);

}

}

[/sourcecode]

โดยพิมโค้ดในส่วนที่ยังไม่มีนะครับจะเห็นว่าโค้ดนั้นคล้ายกับ visual basic มาก แต่รูปแบบคล้ายกับภาษาซีทั้งนี้เพราะ visual studio จะมีคำสั่งที่สามารถใช้ได้ทุกภาษาใน visual studio อยู่ครับเช่น MessageBox เอาละมาอธิบายโค้ด C# กันในตอนแรกประกาศตัวแปร int ที่ชื่อว่า num จากนั้นกำหนดค่าให้เท่ากับ txtNum.Text ซึ่งก็คือ textbox ที่เราสร้างขึ้นแต่จำไว้อย่างว่า textbox นั้นจะให้ค่าเป็น string ดังนั้นจะต้องแปลงค่าเป็น ?int ก่อนโดยใช้คำสั่ง int.Parse() ?ในการแปลงจากนั้นก็มาเข้าเงื่อนไขในการเช็คค่าโดยมีอยู่ 3 กรณีคือ num = 10 , num = 20 และกรณีนอกเหลือจากนี้ ซึ่งถ้าตรงกับกรณีใดก็จะทำตามคำสั่งในกรณีนั้นโดยแสดงกล่องข้อความตามกรณีออกมา

if else, if else c#, visual c#, ภาษา c#, สอน c#

Download Source Code

Leave a Reply

Your email address will not be published.