ภาษา java แสดงไฟล์ในไดเรกทอรี

ในบทความนี้จะใช้ภาษา java ในการอ่านไฟล์ใน directory ที่เราต้องการว่ามีไฟล์อะไรบ้างโดยการสร้าง File object เพื่อใช้ในการอ่านรายชื่อไฟล์ใน directory ที่เราต้องการออกมาต่อไปเราก็ไปดูตัวอย่างภาษาจาวากันเลย

[sourcecode language=”java”]

import java.io.*;

public class DirListing

{

private static void dirlist(String fname){

File dir = new File(fname);

String[] child = dir.list();

if(child == null){

System.out.println(“Specified directory does not exist”);

System.exit(0);

}

else{

for(int i = 0 ; i < child.length; i++) { String fileName = child[i]; System.out.println(fileName); } } } public static void main(String[] args){ switch(args.length){ case 0: System.out.println("Direcoty has not mentioned"); System.exit(0); case 1: dirlist(args[0]); System.exit(0); default: System.out.println("Multiple files are not allow"); System.exit(0); } } } [/sourcecode] java, list directory java, java example

จากการรันโปรแกรมจะเห็นว่าเราต้องใส่ชื่อพาธของ directory ลงไปจากนั้นก็จะแสดงชื่อไฟล์ทั้งหมดออกมาจาก โค้ดตัวอย่างเราได้มีการใช้ object File โดยใช้ method list() เพื่อแสดงรายชื่อไฟล์ทั้งหมดออกมาซึ่งจะได้ ออกมาเป็น Array ที่เก็บ string ชื่อไฟล์ไว้ดังนั้นต้องใช้ loop for เพื่อแสดงออกมาจนหมด

Download SourceCode

Leave a Reply

Your email address will not be published.