ภาษา PHP : Smarty Template Engine

smarty template, php, template engine php, ภาษา php

ในการพัฒนา web ด้วยภาษา php นั้นบ้างครั้งมักจะเจอปัญหาเกี่ยวกับ design หรือว่าต้องตาลายกับโค้ด html ที่เกี่ยวกับการ design ที่อยู่รวมกับโค้ด php ดังนั้นจึงมีตัวช่วยเพื่อลดความสับสนที่อาจเกิดจากโค้ดในส่วน design และนอกจากนั้นยังเป็นตัวช่วยในการแบ่งขอบเขตการทำงานระหว่าง programmer และ web design ออกจากกันได้ ซึ่งการใช้ smarty template engine นี้ทำให้เราสามารถใช้หลักการของ MVC ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ซึ่งใน php นั้นนอกจากจะใช้ framework แล้วก็แทบไม่มีเครื่องมือตัวไหนที่ช่วยในการใช้ MVC Model เลย

Template Engine เป็นเครื่องที่จะช่วยแยกในส่วนของ view และ control ออกจากกันได้ ซึ่งปกติแล้ว control จะไม่มีโค้ดในส่วนของการแสดงผลจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของไฟล์ที่ทำหน้าที่ view ซึ่งนั้นก็คือ Template Engine นั้นเองโดยที่ไฟล์ของ Smarty Template นี้จะมีนามสกุล .tpl ซึ่งจะพบเห็นบ่อยใน CMS รุ่นใหม่ๆนะครับ ซึ่งการใช้ smarty template นี้จะทำให้เราลดปริมาณโค้ดในส่วนของ html ที่ใช้ซ้ำๆกันได้เป็นอย่างดี ส่วนวิธีการติดตั้งและการใช้งานจะเขียนในครั้งหน้านะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.