สรุป HelloWorld โดย NetBeans

  • เมื่อคุณสร้างโปรเจ็คหนึ่งขึ้นมาคุณสามารถที่จะ สร้างไฟล์ใหม่เพิ่มเข้าไปได้ง่ายโดยการเลือกเพิ่มไฟล์โดยใช้ตัวช่วย New File wizard แล้วเลือกChoose File | New File และหลังจากนั้นเลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการใน wizard, ซึ่งอาจจะเลือกเป็น ไฟล์ว่างเปล่าของไฟล์ Java ก็ได้
  • คุณสามารถที่จะ compile และ run ไฟล์ที่อยู่ในโปรเจ็คได้โดยการกดปุ่ม (F9) เพื่อทำการ complie และกดปุ่ม (Shift-F6) เพื่อที่จะทำการรันไฟล์ ?และถ้าคุณใช้มันใช้มันรันมันจะไปรัน main class เพราะเป็นตัวหลักในการรันให้โปรแกรมทำงาน ซึ่งจากตัวอย่างจะเห็นว่า main class คือ HelloWorldApp ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับชื่อโปรเจ็ค เพราะว่าจะเป็นการกำหนดว่าชื่อ Main class ต้องเหมือนกับชื่อโปรเจ็ค
  • คุณอาจต้องสร้าง IDE projects แยกออกจากกันสำหรับapplication ตัวอย่างที่มีหลายไฟล์แยกจากกัน
  • เมื่อคุณเริ่มที่จะพิมพ์ใน IDE กล่องตัวช่วยจะเริ่มออกมาช่วยเหลือโดยเราสามารถเลือกคำสั่งที่เรากำลังจะพิมพ์อยู่ได้ แต่ถ้าคุณรู้สึกแปลกไปคุณสามารถเอามันออกได้โดยเลือก Tools | Options, click ที่ Editor tab, และ สามารถลบได้แต่ถ้าจะเปิดใช้การก็ต้องห้องอาจารย์โดยการ the Auto Popup Completion Window checkbox.
  • ถ้าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อ source code ในหน้าต่าง Projects ,คำสั่งIDE จะแสดง ?dialog box ในการเปลี่ยนชื่อขึ้นมา เพื่อที่จะให้ทำงานตาม options ของ renaming และใน class และมันจะอัพเดตโค้ดในส่วนที่มีชื่อ Classเดิม? อีกทั้งในส่วนของ Click Next to display และ Refactoring window, จะมี contains เป็นรูปต้นไม้ใหญ่ เพื่อช่วยในกำหนดค่าในระบบ สามารถ click เพื่อสร้าง Refactoring การใช้และการประยุกต์ ในการเปลี่ยนชื่อ Class หรือการทำ Refactoring ?นั้นในโปรแกรมเล็กๆอาจจะดูไม่มีประโยชน์แต่ถ้าหากเป็นโปรแกรมใหญ่ๆจะมีประโยชน์มาก
  • สำหรับความสามารถต่างๆและการการใช้งานต่างๆของ NetBeans IDE, สามารถดูได้จาก NetBeans IDE Docs and Support page หรือเมนูช่วยเหลือของ? IDE’s เอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.