หัดเขียน python การใช้เงื่อนไข if else

หัดเขียน python การใช้เงื่อนไข if else

ในภาษา python จะแตกต่างภาษาอื่นในตระกูล c โดยการใช้ if else นั้นจะอยู่ในลักษณะ block หรือจัดรูปย่อหน้า อีกทั้งการใช้ else if ยังใช้ elif แทนอีกด้วย ซึ่งการใช้ if else นั้นสิ่งที่ต้องระวังคือการจัด block และย่อหน้านั้นเอง เอาละมาดูตัวอย่างการใช้ if else กันเลยดีกว่า

[sourcecode language=”python”]
score = input(“Enter Score:”)
score = int(score)
if score < 50: print("You not pass") elif score >= 50 and score < 60: print("You grade D:") elif score >= 60 and score < 70: print("You grade C:") elif score >= 70 and score < 80: print("You grade B:") elif score > 80:
print(“You grade A:”)

[/sourcecode]

ผลลัพธ์การรันโค้ด

หัดเขียน python การใช้เงื่อนไข if else

จากโค้ดจะมีการรับค่าจากหน้าจอ แล้วทำการแปลงค่าที่รับค่าเข้ามาเป็น int จากนั้นก็เข้าเงื่อนไข if elif โดยใน python 3 นั้นจะใช้คำสั่ง input() แทนคำสั่ง raw_input() และในภาษา python จะใช้ and, or แทนเครื่องหมาย &&, || เมื่อเรา key ตัวเลข score มาแล้วเมื่อเข้าเงื่อนไขอันไหนก็จะ print ออกจากทางหน้าจอครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆในการเช็คเงื่อนไข if else ในภาษา python ครับ

สิ่งที่ต้องระวังในการเขียน python ยิ่งการใช้ if else แล้วคือการจัดย่อหน้าหรือ block เพราะจะไม่มี {} เหมือนในภาษาอื่น ถ้า block อาจทำให้ error หรือโปรแกรมทำงานไม่ได้ตามที่เราคิดไว้ แนะนำว่าให้ใช้ tab เลยเพราะง่ายเวลาเขียนโค้ด

อีกอย่างในภาษา python นั้นจะไม่มีการใช้ switch case เหมือนในภาษาอื่น เพราะภาษา python นั้นเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมี switch case เพราะรูปแบบ if, else ของ python สามารถใช้แทนกันได้ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.