เพิ่มโค้ดในไฟล์ Source Code

เมื่อคุณได้สร้าง Project แล้ว ให้คุณสร้าง Main Class ในช่องด้านซ้ายโดยเลือกใน New Project wizard. IDE จะสร้างโครงสร้างของ ?class ให้คุณ. โดยคุณสามารถเพิ่มข้อความว่า “Hello World!” ในโค้ดดังต่อไปนี้:

โดยเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้

System.out.println(“Hello World!”); // ข้อความที่จะแสดง.

คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายโค้ดตามที่คุณต้องการดังตัวอย่าง

/**

*

* @author

*/

ข้อควรระวัง

Code ทั้งหมด อักษรเล็กใหญ่จะมองต่างกัน หรือ case-sensitive และชื่อคลาสต้องขึ้นด้วยตัวใหญ่เสมอ

HelloWorldApp helloworldapp

คุณสามารถบันทึกได้โดยเลือก File | Save.

ซึ่งโค้ดของโปรแกรมจะเป็นไปตามนี้

/*

* HelloWorldApp.java

*

* Created on February 5, 2006, 6:43 PM

*

* To change this template, choose Tools | Template Manager

* and open the template in the editor.

*/

package helloworldapp;

/**

* The HelloWorldApp class implements an application that

* simply prints “Hello World!” to standard output.

*/

public class HelloWorldApp {

/** Creates a new instance of HelloWorldApp */

public HelloWorldApp() {

}

/**

* @param args the command line arguments

*/

public static void main(String[] args) {

System.out.println(“Hello World!”); // Display the string.

}

}

Leave a Reply

Your email address will not be published.