เริ่มต้นหัดเขียนภาษา Perl

เริ่มต้นหัดเขียนภาษา Perl
ในการหัดเขียนโปรแกรมทุกภาษาขั้นแรกก็ต้องรู้จักความรู้พื้นฐานของแต่ละภาษา ซึ่งในภาษา perl นั้นจะอยู่ในรูปแบบ script ประมวลผลแบบ interpreter คือทำการแปลภาษาที่ละบรรทัด และในการเขียนโปรแกรมภาษา perl เริ่มแรกก็ต้องรูปจักชนิดตัวแปรและตัวดำเนินการกันก่อน ซึ่งในภาษา perl จะมีตัวแปร 2 ชนิดคือแบบ scalar และ associate แต่ชนิดข้อมูลก็มีคล้ายกับในภาษาอื่น เช่นมีตัวแปรแบบตัวเลข, ข้อความเป็น ส่วนตัวดำเนินการก็จะมีตัวดำเนินการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เหมือนในภาษาอื่น แต่จะมีบ้างอย่างที่ภาษาอื่นไม่มี ซึ่งก็จะได้เห็นตัวอย่างภาษา perl ดังต่อไปนี้[sourcecode language=”perl”]
#!/usr/bin/perl -w

$num = 9;
$strnum = ‘9’;
print $num + $strnum . “\n”;

$mystring = ‘Thaicoding’;
print $mystring. “\n”;

#print $num + $mystring;

$myfloat = 4.5;
print $myfloat + $num . “\n”;

#—–Operator——
$a = 2 ** 10;
print $a . “\n”;

$b = “a”;

print $b x 3 . “\n”;

[/sourcecode]

จากผลลัพธ์ของตัวอย่างจะเห็นว่าตัวแปร scalar ของ perl นั้นจะเป็นตัวแปรที่เก็บข้อมูลแล้วก็สามารถแปลงข้อมูลคนละชนิดกันได้ เช่นการ นำ int ไปบวกกับ string แต่ string ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้นเช่น
$num = 9;
$strnum = ‘9’;
print $num + $strnum . “\n”;
เป็นต้น แต่ข้อควรระวังในการบวกค่าที่มีชนิดข้อมูลต่างกันจะทำให้โปรแกรม error ได้ ถ้าอยากลองก็ให้ทำการทำ comment ใน บรรทัด #print $num + $mystring; นี้ออกซึ่งในภาษา perl นั้น comment ใช้ #
ในส่วนต่อมาจะเป็น ส่วนของตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งก็มี บวก ลบ คูณ หาร แล้วก็มี ++ หน้า ++ หลัง หรือ – – หน้า – – หลัง เหมือนกับในภาษาอื่นในส่วนนี้จะไม่ขอพูดถึงแต่จะพูดถึงตัวดำเนินการที่พิเศษจะภาษาอื่น เช่น $a = 2 ** 10; แบบนี้จะเป็นการยกกำลังใช้เครื่องหมาย * 2ตัว แล้วก็แบบนี้ print $b x 3 . “\n”; จะเป็นการทำซ้ำผลที่ได้ในตัวอย่างก็คือจะแสดงตัว a 3 ตัวเรียงกัน เกือบลืมอีกอย่าง การต่อ string ใน perl จะใช้เครื่องหมาย . เช่นเดียวกับ php ในบทความนี้เป็นการเริ่มต้น perl แต่ไม่อยากสอนเกี่ยวกับ print hello word เพราะมันจะเป็นการเสียเวลาในการเรียนรู้ อีกอย่างที่ลืมบอกก็คือ #!/usr/bin/perl -w
บรรดทัดนี้จะเป็นการบอก OS ว่าให้ใช้โปรแกรมใน usr/bin/perl ซึ่งถ้าเป็นเวอร์ชัน window ก็ไม่จำเป็นก็ได้ที่จะต้องเขียนแต่ใน unix จำเป็นที่จะต้องเขียน ส่วน ?w คือการให้แสดง warning message นั้นเอง

Download Sourcecode

Leave a Reply

Your email address will not be published.