เริ่มหัดเขียนภาษา PHP

หลังจากได้ทำการติดตั้ง appserv เพื่อให้เครื่องเราทำงานเป็น web server แล้วก็ลองมาเขียนภาษา php กันบ้างซึ่งเป็นภาษา script ฝั่ง server คือทำงานประมวลผลด้าน server นั้นเอง เริ่มแรกเราต้องมีพื้นฐานทางด้านภาษา html ก่อน โดยการเริ่มเปิดโปรแกรมพวก text editor เช่น notepad , editplus, notepad++ จากนั้นก็ทำการพิมพ์โค้ด html ต่อไปนี้

[sourcecode language=”html”]

Web Page

The text here displays in my browser window

[/sourcecode]

จากนั้นเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็ทำการเซฟชื่อไฟล์ว่า simple01.html

ทำการเปิดไฟล์โดยเมื่อดับเบิ้ลคลิกแล้วจะแสดงผลผ่าน web browser ดังรูปที่เห็น

simple html

จากนั้นเราก็มาเริ่มเขียน php กันแต่ในการเขียน php นั้นเราต้องนำไฟล์ที่เราเขียนขึ้นนั้นไปวางที่ folder www ใน appserv เช่นผมลงใน driver C: ก็นำไปวางใน C:\AppServ\www ซึ่งถ้าให้ดีเราก็สร้าง folder ใหม่ใน www เพื่อแยกการจัดเก็บให้ดี ผมเลยสร้าง folder ใน www ที่มีชื่อว่า myphp ซึ่งผมก็จะนำไฟล์ php ไปวางในนี้ จากนั้นเราก็ทำการสร้า

งไฟล์ simple02.php โดยทำการเขียนโค้ดดังนี้

[sourcecode language=”php”]

The text here displays the data as a result of PHP5 processing: Today is

[/sourcecode]

จากนั้นทำการเซฟแล้วนำไปวางใน www

แล้วทำการรัน server โดยไปที่ program-> AppServ-> Control Server by Service -> Apache Start

run appserv

เมื่อรัน server แล้วก็ทำการทดสอบผลผ่าน web browser โดยพิมพ์ว่า localhost/myphp/simple02.php โดย myphp และ simple02.php จะเป็น folder และ file ที่เราสร้างขึ้น

ผลที่ได้จะเป็นแบบนี้ตามรูป

results my php

หลักการทำงาน ภาษา php จะเริ่มต้นและสิ้นสุดภายในเครื่อง <?php ?> และมีอีกหลายแบบแต่แบบนี้จะเป็นที่นิยม แล้วมีการประกาศตัวแปรโดยใช้เครื่องหมาย $ เพื่อบอกว่าเป็นตัวแปรซึ่งใน php จะไม่มีชนิดตัวแปรที่แน่นอน และใน file นี้ยังมีการใช้ฟังก์ชัน date เพื่อหาค่าวันเดือนและปี โดย นำมาต่อกันกับข้อความโดยใช้เครื่องหมาย .? จากนั้นทำการแสดงผลโดยใช้คำสั่ง echo เพื่อแสดงค่าของตัวแปร $todaysdate อีกอย่างในแต่ละ คำสั่งนั้นจะต้องจบด้วยเครื่องหมาย ;

Leave a Reply

Your email address will not be published.