เริ่มหัดเขียน vb 2008

เรามาหัดเขียน vb 2008 กันบ้างดีกว่าก็มีขั้นตอนดังนี้ โดยที่เครื่องต้องติดตั้ง vb 2008 แล้วนะครับ

1. สร้าง project ใหม่ใน Visual Studio 2008 โดยเลือกที่ File New Project ที่ menu bar จากนั้นก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เลือก Windows Forms Application แล้วตั้งชื่อว่า Variables

2. จัด Form1 ให้เล็กลง และเพิ่ม Button control โดยเลือกจาก Toolbox จากนั้นก็ set property text เป็น Add 1 to int Number ส่วน Name ให้เป็น btnAdd

3. Double – click ที่ปุ่มที่เราสร้างขึ้นเพื่อเขียนโค้ดควบคุมการทำงาน โดยเพิ่มเฉพาะที่ยังไม่มี
[sourcecode language=”vb”]
Private Sub btnAdd_Click(ByVal sender As System.Object, _

ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAdd.Click

Dim intNumber As Integer

intNumber = 27

intNumber = intNumber + 1

MessageBox.Show(?Value of intNumber + 1 = ? & intNumber.ToString, _

?Variables?)

End Sub
[/sourcecode]
4. Click เลือก Save All จาก menu bar แล้ว save

5. กด Run ?project หริอกด F5 แล้วลอง click ปุ่ม Add 1 to intNumber จะเห็นข้อความขึ้นมา

ขั้นตอนในการทำงาน ในตอนแรกเราทำการสร้างตัวแปร intNumber โดยใช้คำสั่ง? Dim intNumber As Integer

คำว่า Dim จะเป็นการประกาศตัวแปร ส่วน As จะเป็นการบอกชนิดตัวแปร จากนั้นก็กำหนดให้เท่ากับ 27 แล้วก็ +1 เพิ่มเข้าไปสุดท้ายก็แสดงหน้าต่างข้อความโดยใช้คำสั่ง

MessageBox.Show(?Value of intNumber + 1 = ? & intNumber.ToString, _

?Variables?)

โดย เครื่องหมาย & คือการต่อข้อความ ส่วน _ ใช้ในกรณีต่อโค้ดที่ยาวจนขึ้นบรรทัดใหม่ จะเห็นว่ามีการใส่ค่า 2 ค่า ค่าแรกเป็นการใส่ข้อความโดย intNumber.ToString แปลงจากตัวเลขเป็นข้อความส่วนค่าที่ 2 คือ ข้อความ title box นั้นเอง

Download SourceCode

Leave a Reply

Your email address will not be published.