โปรแกรมจาวา UDPEchoServer

ต่อไปจะเป็นตัวอย่างโปรแกรม UDP ที่เขียนด้วยภาษาจาวาซึ่งจะทำหน้าที่เป็น server โดยที่จะรับข้อความจาก client และตอบกลับไปยัง client ซึ่งโปรแกรมจะมีความแตกต่างกับโปรแกรมแบบ TCP

ในโปรแกรมนี้จะต้องมีการดักจับความผิดพลาดคือ IOException ใน main แทนด้วย SocketException

ตัวอย่างโค้ด

[sourcecode language=”java”]

import java.io.*;

import java.net.*;

public class UDPEchoServer

{

private static final int PORT = 1234;

private static DatagramSocket datagramSocket;

private static DatagramPacket inPacket, outPacket;

private static byte[] buffer;

public static void main(String[] args)

{

System.out.println(“Opening port…\n”);

try

{

datagramSocket =new DatagramSocket(PORT); //Step 1.

}

catch(SocketException sockEx)

{

System.out.println(“Unable to attach to port!”);

System.exit(1);

}

handleClient();

}

private static void handleClient()

{

try

{

String messageIn,messageOut;

int numMessages = 0;

do

{

buffer = new byte[256]; //Step 2.

inPacket =new DatagramPacket(buffer, buffer.length); //Step3.

datagramSocket.receive(inPacket);//Step 4.

InetAddress clientAddress =inPacket.getAddress(); //Step 5.

int clientPort =inPacket.getPort(); //Step 5.

messageIn =new String(inPacket.getData(),0,inPacket.getLength());

//Step 6.

System.out.println(“Message received.”);

numMessages++;

messageOut = “Message ” + numMessages+ “: ” + messageIn;

outPacket =new DatagramPacket(messageOut.getBytes(),

messageOut.length(),clientAddress,clientPort); //Step 7.

datagramSocket.send(outPacket); //Step 8.

}while (true);

}

catch(IOException ioEx)

{

ioEx.printStackTrace();

}

finally //If exception thrown, close connection.

{

System.out.println(“\n* Closing connection… *”);

datagramSocket.close(); //Step 9.

}

}

}

[/sourcecode]

ซึ่งนี้ก็เป็นตัวอย่างโปรแกรมจาวา ซึ่ง UDP นั้นจะไม่มีการเชื่อมจริงระหว่าง server กับ client เหมือนกับการส่งจดหมายแต่ TCP นั้นจะเป็นการส่งที่มีการเชื่อมต่อ เหมือนกับโทรศัพท์

Leave a Reply

Your email address will not be published.