โปรแกรมแรกใน Visual C#

ในการเขียนโปรแกรมใน visual c# นั้นก็มีลักษณะคล้ายๆกับภาษาจาวาและภาษาซีด้วยไปถึงยังคล้ายกับ visual basic อีกด้วย ซึ่งในการเขียนโปรแกรมภาษา C# นั้นก็มีขั้นตอนดังนี้

สร้าง project ขึ้นมาใหม่ใน visual c#

new project visual c#

เลือกแบบ Windows Form Application แล้วตั้งชื่อว่า MyHelloCsharp หรืออาจตั้งชื่ออื่นตามที่เราต้องการก็ได้จากนั้นเราก็จะได้ Form ขึ้นมา 1 อันให้คลิกขาวแล้วเลือก Properties หรือเลือกที่หน้าต่าง Properties ก็ได้ตั้งค่า Text เป็น MyHello

form visual c#

จากนั้นก็ใส่ control ต่างๆโดยเลือกจากหน้าต่าง Toolbox แล้วลากมาใส่ใน Form ถ้าหาหน้าต่าง Toolbox ไม่เจอให้กด ctrl+alt+x จะเจอหน้าต่างให้เลือก Label แล้วตั้งค่า text เป็น Name

textbox visual c#,c#

หลังจากนั้นให้ลาก textbox มาใส่แล้วทำการตั้งชื่อว่า txtName โดยไปตั้งค่าใน properties ในส่วนของ Name จากนั้นเพิ่ม button 2 อัน อันแรกตั้งค่า Name เป็น btnHello ส่วน text เป็น Hello และอันสองตั้ง Name เป็น btnExit ส่วน Text เป็น Exit

button visual c#, c#

จากนั้นทำการ double click เข้าไปในปุ่ม Hello แล้วเขียนโค้ดเพิ่มเข้าไป

MessageBox.Show(“Hello”+txtName.Text);

และที่ปุ่ม Exit ก็ double click แล้วเพิ่มโค้ด

This.Close();

ลองกด F5 รันโปรแกรมใส่ชื่อใน textbox แล้วกด Hello จะเห็น dialog box แสดงช้อความ Hello ตามด้วยชื่อแต่ถ้ากด Exit จะปิดโปรแกรม

result visual c#, c#

output visual c#, c#

จากการเขียนโปรแกรมจะเห็นว่าคล้ายกับ VB มากเพียงแต่ต้องมีเครื่องหมาย ; ไว้จบแต่ละคำสั่งและจะเห็นว่ามันจะเป็นคลาสและ method ซึ่งคล้ายกับจาวา ซึ่งในการแสดง dialog box ในก็เพราะคำสั่ง MessageBox.Show(“Hello”+txtName.Text);

ส่วน Exit ก็เพราะคำสั่ง? This.Close();

Sourcecode

Leave a Reply

Your email address will not be published.