โปรแกรม C# : private member access modifier

private เป็นคำสงวนในภาษา C# ซึ่งเป็น member access modifier. Private access นั้นจะมีการกำหนดสิทธิในการเรียกใช้หรือเข้าถึงได้น้อยมาก ซึ่ง Private นั้นจะอนุญาตให้เฉพาะภายใน class เดียวกันเท่านั้น class อื่นจะไม่สามารถเรียกใช้ได้ ซึ่งจะทำให้เป็นข้อดีสำหรับการเขียนโปรแกรมแบบ oop ซึ่งจะเป็นการกำหนดให้ใช้ข้อมูลบ้างอย่างใช้ได้เฉพาะในคลาสเท่านั้นคลาสอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้ดังนั้นจึงทำให้การเขียนโปรแกรมแบบ oop นั้นจะต้องมีพวก method get และ set เกิดขึ้นนั้นเอง เรามาดูโปรแกรม C# ที่จะแสดงตัวอย่างให้ดูกันดีกว่า โดยให้สร้าง console application ตั้งชื่อว่า privated แล้วพิมพ์โค้ดตามนี้ครับ

[sourcecode language=”c#”]

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

namespace privated

{

public class MyNumber

{

public int a;

private int b;

}

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

MyNumber num = new MyNumber();

num.a = 10;

//num.b = 20;

//Console.WriteLine(num.b);

Console.WriteLine(num.a);

Console.ReadLine();

}

}

}

[/sourcecode]

โปรแกรม c#

เมื่อลองรันโปรแกรม c# ก็จะได้ผลดังรูปแต่ถ้าหากเอา comment 2 บรรทัดออกคือบรรทัด num.b = 20; และ Console.WriteLine(num.b); โปรแกรมก็จะ error ซึ่งการที่เป็นแบบนี้เพราะเรามีการกำหนดค่าให้ member b ที่เป็นแบบ private และมีการดึงค่าจาก member b ซึ่งไม่สามารถทำได้เพราะมันเป็นแบบ private ที่ได้อธิบายไปแล้วนั้นเอง

DownloadSource

Leave a Reply

Your email address will not be published.