ภาษา java การสร้าง static method

Posted on

ภาษา java การสร้าง static method ในบ้างครั้งเวลาเราเขียนโปรแกรมในภาษาจาวานั้นจะมีการสร้าง method ขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานซับซ้อนของโปรแกรม ซึ่ง method ก็เปรีบยเสมือนฟังก์ชันในภาษาที่ใช่แบบ OOP นั้นเองเช่น function ในภาษา C เป็นต้น รูปแบบในการประกาศ static method จะมีรูปแบบดังนี้ methodHeader = [visibility] [“static”] returnType methodName “(” [parameterList] “)” . การเข้าถึง = “public” | “private” | “protected” . parameterList = parameterDeclaration {“,” parameterList} . parameterDeclaration = type ParameterName . รูปแบบในการคืนค่า = “void” | type

Ajax คืออะไร

Posted on

Ajax ย่อมาจาก Asynchronous JavaScript and XML ซึ่ง ajax นั้นจะทำให้ web application มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะ ajax นั้นจะส่ง request ไปยัง server เพื่อให้ server ตอบกลับข้อมูลที่เราต้องการซึ่งจะทำให้เราแก้ปัญหาการโหลดข้อมูลช้าเพราะ Server Side Script ที่เราต้องการข้อมูลจาก server นั้นจะต้องโหลดใหม่หมดเช่น php , asp เป็นต้นแต่

การติดตั้งตัว run python บน window

Posted on

การติดตั้งตัว run python บน window ขั้นแรกในการที่จะหัดเขียน ภาษา python นั้นก็คือต้องติดตั้งตัว run เพื่อที่เวลาเราเขียนโค้ดภาษา python เสร็จจะได้ทำการทดสอบการรันได้ โดยที่เราสามารถไป download ได้ที่ http://www.python.org/ ?โดยเลือก windows Installer ?เมื่อทำการ download เรียบร้อยแล้วก็ทำการติดตั้งดังรูปครับ

เตรียมอุปกรณ์ในการเริ่มต้นเขียน perl

Posted on

ขั้นแรกก็ต้องทำการ download package สำหรับทำการ compile และรันภาษา perl ในเครื่องเราก่อนโดยให้ไป download ได้ที่ http://downloads.activestate.com/ActivePerl โดยให้เลือกเวอร์ชันที่เราต้องการและเลือกให้ตรงกับ รุ่นของ cpu และระบบปฏิบัติการของเรา เมื่อเราทำการ download เสร็จแล้วก็ทำการติดตั้งตามรูป

การใช้ if ?else ในภาษาซี

Posted on

การใช้ if ?else ?ในภาษาซี ในบทความนี้จะพูดถึงการใช้ if , else if, else ในบทความเดียวเพื่อลดเวลาในการเรียนรู้เรื่องการตัดสินใจเงื่อนไขในภาษาซีซึ่งรูปแบบการใช้ if else ในภาษาซีนั้นจะดูเหมือนกับในภาษาต่างๆที่พัฒนามาจากภาษาซี ซึ่งถ้าเข้าใจการตัดสินเลือกเงื่อนไขการใช้ if else ในภาษาซีนั้นจะทำให้สามารถเข้าใจการใช้ if else ในภาษาที่พัฒนามาจากภาษาซีได้เร็วขึ้น ซึ่งเราก็มาดูตัวอย่างการใช้ if, else if, else ในภาษาซีดีกว่า

MVC Model

Posted on

MVC เป็นเฟรมเวิร์คที่เกิดขึ้นมาในสมัย Smalltalk-80 เมื่อกว่า 20 ปีมาแล้ว โดยแยกออปเจคที่เก็บข้อมูล (model) ออปเจคที่แสดงข้อมูล (view) และออปเจคที่ติดต่อกับผู้ใช้ (controller) ออกจากกันอย่างชัดเจน การสื่อสารระหว่างออปเจคจะใช้ Observer pattern นั่นหมายความว่าตัวออปเจคที่ถูก observe จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวมันให้แก่ตัว observer ทุกตัวโดยไม่จำเป็นต้องรู้ว่าตัว observer แต่ละตัวเป็นใครหรือเป็นออปเจ็คของคลาสไหน ตราบใดที่คลาสนั้นimplement observer (หรือ listener) interface

ภาษา php การใช้งาน string และ function string เบื้องต้น

Posted on

ภาษา php การใช้งาน string และ function string เบื้องต้น ภาษา php นั้นเป็นภาษาที่ออกแบบเพื่อให้ทำงานกับ string ได้ง่ายจึงทำให้มีการใช้งาน string ที่ง่ายและมีฟังก์ชันเกี่ยวกับ string ให้ใช้งานมาก ในบทความนี้จะสอนเกี่ยวกับการต่อข้อความและการใช้ฟังก์ชัน php ในการหาความยาวของข้อความและตัวอักษรในข้อความ โดยที่การนำข้อความมาต่อกันโดยใช้เครื่องหมาย . ส่วนในการหาความยาวข้อความจะใช้ strlen() ส่วนการใช้อักษรในข้อความว่าอยู่ตำแหน่งไหนจะใช้ strops() มาดูตัวอย่างโค้ด php กันดีกว่า

หัดเขียน html เบื้องต้น

Posted on

หัดเขียน html เบื้องต้น ภาษา html เป็นภาษาพื้นฐานในการสร้างเว็บไซด์ ซึ่งในการเขียนภาษา html นั้นมีหลักสำคัญอยู่ในการเขียนก็คือ ภาษา html แบ่งออกเป็น head และ body ซึ่งจะต้องอยู่ใน tag <html></html> เอาเป็นว่าไปดูตัวอย่างเพื่อความ