Visual Basic การผ่านค่า array ไปยัง function

Posted on

หลังจากที่หายไปเกือบเดือนเพราะมีแต่เรื่องยุ่งๆก็เลยไม่ว่างที่จะเขียนบทความมาถึงอาทิตย์นี้เลยนั่งพักเหนื่อยเลยมาเขียนบทความดีกว่า บทความครั้งที่แล้วพูดถึง array ใน vb ครั้งนี้ก็มาต่อกันต่อกับ array แต่คราวนี้เป็นการ pass ค่ายัง function เพื่อที่เราจะได้เขียนโปรแกรมแยกการทำงานเพื่องานต่อการเขียนโปรแกรมและแยกการทำงานเป็นส่วนๆๆนั้นเอง เริ่มแรกก็ให้เปิดโปรแกรมจากบทความครั้งที่แล้วในเรื่อง ตัวแปร array ใน visual basic แล้วให้ทำการแก้ไขดังนี้ ทำการเพิ่มปุ่มโดยกำหนด name เป็น btnPassRef

ตัวแปร array ใน visual basic

Posted on

ตัวแปร array ใน visual basic ไม่ค่อยมีเวลาในการเขียนบทความ พอมีเวลาก็นั่งเลือกว่าจะเขียนเรื่องอะไรดีเลยเปิดหนังสือดูเลยพบว่าน่าจะเขียนเรื่องของตัวแปร array ใน vb ดู เลยได้เป็นบทความนี้ เราก็ทำการสร้าง project ที่ชื่อว่า VBArray โดยให้เลือกเป็น Windows Form Application เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้ทำการใส่ list box ใน form โดยตั้งชื่อว่า lstWeb แล้วกำหนดให้ ?IntegraHeight เป็น false เมื่อเสร็จแล้วให้ทำการใส่ปุ่ม โดยกำหนดชื่อว่า cmdDoArray ส่วน text เป็น Do Array ก็จะได้ดังรูป