ANDROID APP: หุ้นไทยปันผล UPDATE VERSION 1.3.3

Posted on

ANDROID APP: หุ้นไทยปันผล UPDATE VERSION 1.3.3 การ update ใน version 1.3.3 มีการปรับเปลี่ยนหน้าตาการใช้งานในหน้าแรก โดยมีการแสดง tab ด้านล่าง เพื่อให้ผู้ใช้งานสะดวกในการเข้าใช้งานต่างดังต่อไปนี้ ข้อมูลหุ้นตาม Sector หมวดหมู่อตุสาหกรรม การใช้งาน Favorites หุ้น ในส่วนของหุ้นที่ทำการติดตามไว้ การค้นหาหุ้นจากชื่อย่อหลักทรัพย์ การตั้งค่าภาษาในการใช้งาน

ANDROID APP: หุ้นไทยปันผล UPDATE VERSION 1.3.0

Posted on

ANDROID APP: หุ้นไทยปันผล UPDATE VERSION 1.3.0 ใน version 1.3.0 นี้ได้ทำการเพิ่ม feature ใหม่ คือ Favorites เพื่อทำการบันทึกตัวย่อของหุ้นที่คุณ ต้องการติดตามวันที่ขึ้น XD ทำให้สะดวกต่อการติดตามหุ้นเฉพาะที่ต้องการเลือกดูเท่านั้น