ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.4.4

Posted on

สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใน version 2.4.4 คือ เมนูการค้นแบบใหม่ที่สามารถค้นหาจากชื่อผู้ถือหุ้น , การซื้อขายของผู้บริหาร, ชื่อบริษัท, ตัวย่อหุ้น ส่วนเมนูค้นหาเดิมนั้นเปลี่ยนเป็นเมนู filter ซึ่งจะพัฒนาต่อไป นอกจากนี้ยังได้ยกเลิกเมนู หุ้น ipo เพราะข้อมูลหุ้น ipo นั้นการอัพเดตค่อยข้างช้า อัตเดตอีกที่บริษัทที่จะ ipo ก็ประกาศจองแล้วเริ่มทำการซื้อขายไปแล้ว รายละเอียดที่เพิ่มเข้ามาใน version 2.4.4 เพิ่มเมนูค้นหาหุ้น แบบใหม่สามารถค้นหาจากคำที่เกี่ยวข้อง จากชื่อผู้ถือหุ้น ชื่อบริษัท ตัวย่อหุ้น ยกเลิกเมนู หุ้น IPO ที่ข้อมูลไม่ค่อย update ปรับปรุงประสิทธิภาพของ application ท่านสามารถ Download Google Play จาก link รูปภาพด้านล่างเลยครับ หรือจะแนะนำติชมกันได้ที่ facebook.com/thaicoding