ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.9.1

Posted on

ใน version นี้มีการเพิ่มข้อมูลการแสดงผลใหม่คือ เงินปันผลสรุปแต่ละปีของหุ้นแต่ละตัว แต่ต้องขอบอกก่อนว่าจะเป็นข้อมูลประวัติการจ่ายปันผลที่ทาง app นี้มีเท่านั้น หากใย้อนกลับไปหลายๆปี ก็จะไม่มีเพราะไม่ได้ข้อมูลย้อนหลังในอดีต แต่เท่าที่ app นี้มีก็ย้อนหลังไปหลายปีเหมือนกัน หวังว่าผู้ใช้งานคงจะเข้าใจและใช้งานบนพื้นฐานที่ว่า จะมีข้อมูลย้อนหลังเก่าๆ ไม่ครบ ซึ่งข้อมูลปันผลรายปีนั้นจะอยู่ในหน้ารายละเอียดหุ้น