React.js การใช้งาน handle event และ state เบื้องต้น

Posted on

หลังจากที่เราลองสร้าง class component และใช้งาน props มาในบทความก่อนหน้านี้ รอบนี้จะเป็นการใช้ handle event ของ form control และการ ใช้งาน state เบื้องต้น state จะใช้ได้ใน class component เท่านั้น และ state สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขค่าได้ อีกทั้งยังมี life cycle ของ class มาเกี่ยวข้อง ส่วน function component จะไม่มีการใช้ state ซึ่งการใช้งาน state นั้นจะต้องถูกกำหนดค่าหรือ state เริ่มต้นที่ constructor ของ class component อีกทั้งยังต้องใช้คำสั่ง super ใน constructor อีกด้วยไม่นั้นจะ error ซึ่งเป็นข้อบังคับของทาง React.js เอาละเรามาดูอย่างโค้ดกันเลยดีกว่าโดยผมจะตัดเอาโค้ดในส่วนที่อยู่ในส่วน tag script […]

Uncategorized

React.js การใช้งาน props

Posted on

การใช้งาน prop ใน React.js นั้นจะเป็นการกำหนดค่า properties ต่างๆที่เราต้องการ โดย props นั้นจะใช้กับ component ใน react ซึ่งจะมี component 2 แบบคือ function component กับ class component ซึ่ง class component นั้นจะเป็นแบบเก่าดังเดิมของ React อยู่แล้วส่วน function component นั้นจะเป็น component แบบใหม่ที่จะเอามาตอบโจทย์การใช้งานแบบสั้นๆ และรูปแบบไม่ซับซ้อน อยู่ในรูปแบบ es 6 สามารถเขียนในรูปแบบ arrow function ได้เช่น