ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.4.4

สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใน version 2.4.4

คือ เมนูการค้นแบบใหม่ที่สามารถค้นหาจากชื่อผู้ถือหุ้น , การซื้อขายของผู้บริหาร, ชื่อบริษัท, ตัวย่อหุ้น ส่วนเมนูค้นหาเดิมนั้นเปลี่ยนเป็นเมนู filter ซึ่งจะพัฒนาต่อไป นอกจากนี้ยังได้ยกเลิกเมนู หุ้น ipo เพราะข้อมูลหุ้น ipo นั้นการอัพเดตค่อยข้างช้า อัตเดตอีกที่บริษัทที่จะ ipo ก็ประกาศจองแล้วเริ่มทำการซื้อขายไปแล้ว

รายละเอียดที่เพิ่มเข้ามาใน version 2.4.4

  • เพิ่มเมนูค้นหาหุ้น แบบใหม่สามารถค้นหาจากคำที่เกี่ยวข้อง จากชื่อผู้ถือหุ้น ชื่อบริษัท ตัวย่อหุ้น
  • ยกเลิกเมนู หุ้น IPO ที่ข้อมูลไม่ค่อย update
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพของ application

ท่านสามารถ Download Google Play จาก link รูปภาพด้านล่างเลยครับ หรือจะแนะนำติชมกันได้ที่ facebook.com/thaicoding

ดาวน์โหลดได้จาก Google Play

Leave a Reply

Your email address will not be published.