ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.5.0

app กรองหุ้นปันผล v 2.5.0 มีการเพิ่ม feature ในส่วนของ portfolio โดยทำการเพิ่มการแสดงข้อมูล profit and loss ของหุ้นแต่ละตัวใน port พร้อมทั้งแสดงประวัติการซื้อขายของหุ้นตัวนั้นที่ผ่านมา


นอกจากนี้ยังมีการปรับประสิทธิภาพเพื่อลดของผิดพลาดของ application อีกด้วย

ท่านสามารถ Download Google Play จาก link รูปภาพด้านล่างเลยครับ หรือจะแนะนำติชมกันได้ที่ facebook.com/thaicoding

ดาวน์โหลดได้จาก Google Play

Leave a Reply

Your email address will not be published.