ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.8.1

update ใน version 2.8.1

+ปรับแต่งหน้า UI ประวัติการจ่ายเงินปันผล

+แก้ไข bugs การ add favorite หุ้น

หน้าประวัติการจ่ายเงินปันผลแบบใหม่

สามารถติดตั้งได้จาก

หากท้านในมีข้อแนะนำหรืออย่างให้พัฒนาอะไรสามารถเข้ามาให้คำแนะนำได้ที่ 
https://www.facebook.com/thaicoding/

Leave a Reply

Your email address will not be published.