ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 2.9.1

ใน version นี้มีการเพิ่มข้อมูลการแสดงผลใหม่คือ เงินปันผลสรุปแต่ละปีของหุ้นแต่ละตัว แต่ต้องขอบอกก่อนว่าจะเป็นข้อมูลประวัติการจ่ายปันผลที่ทาง app นี้มีเท่านั้น หากใย้อนกลับไปหลายๆปี ก็จะไม่มีเพราะไม่ได้ข้อมูลย้อนหลังในอดีต แต่เท่าที่ app นี้มีก็ย้อนหลังไปหลายปีเหมือนกัน หวังว่าผู้ใช้งานคงจะเข้าใจและใช้งานบนพื้นฐานที่ว่า จะมีข้อมูลย้อนหลังเก่าๆ ไม่ครบ ซึ่งข้อมูลปันผลรายปีนั้นจะอยู่ในหน้ารายละเอียดหุ้น

ส่วนแรกจะอยู่ใน tab สรุป จะเป็นข้อมูลเฉลี่ยการจ่ายเงินปันผลทั้งว่าอยู่ที่เท่าไรจำนวนเงินเท่าไร และเฉลี่ยในแต่ละปีจ่ายเงินปันผลเป็นกี่ครั้ง และสุดท้ายคือจำนวนเงินจ่ายปันผลเฉลี่ยคิดเป็นกี่ % ของราคาหุ้นล่าสุด

ส่วนต่อมาจะอยู่ในหน้าประวัติการจ่ายเงินปันผล ซึ่งก็จะมีข้อมูลเฉลี่ยเงินปันผลทั้งหมดเหมือนกัน และได้ทำการเพิ่มปุ่มเพื่อทำการสลับรายการข้อมูลย้อนหลังว่าจะดูเป็นรายการย่อยๆ ตามการขึ้นเครื่องหมาย XD หรือจะดูสรุปรวมแต่ละปี ซึ่งสามารถกดปุ่มสลับไปมาเพื่อดูข้อมูลที่ต้องการได้

สามารถติดตั้งได้จาก

หากท้านในมีข้อแนะนำหรืออย่างให้พัฒนาอะไรสามารถเข้ามาให้คำแนะนำได้ที่ 
https://www.facebook.com/thaicoding/ หรือ email มาได้ที่ dev@thaicoding.net

Leave a Reply

Your email address will not be published.