ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 3.3.0

version 3.3.0 มีการเพิ่มข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นแต่ละตัว ในหน้ารายละเอียดหุ้น โดยแสดง % การเปลี่ยนของราคาปิด ในรอบ 1 วัน 5 วัน 20 วัน 45 วัน 100 วัน และ 200 วัน

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงราคาปิดของหุ้น

ผู้ใช้งาน app สามารถกดที่แทบ สถิติราคาในหน้ารายละเอียดหุ้นแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างจะปรากฎข้อมูลดังภาพด้านบนครับ

ส่วนปัญหาที่พบใน app ต่อนี้ที่พบคือมีข้อมูลบ้างส่วนเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถใช้งานได้ เช่นข้อมูล momentum buy / sell หรือข้อมูลรายละเอียดหุ้นบางตัว ทางผมจะแก้ไขและปรับปรุงในการ update version หน้าต่อไป

หากผู้ใช้งาน app มีคำแนะนำอะไรสามารถ comment กันเข้ามาได้ที่ thaicoding

สามารถ download ได้ที่

Leave a Reply

Your email address will not be published.