ANDROID APP: คิดเรื่องเงิน update version 1.2.0

ANDROID APP: คิดเรื่องเงิน update version 1.2.0

แนะนำ ANDROID APP: คิดเรื่องเงิน

Android app :คิดเรื่องเงิน ใน version 1.2.0 มีการ update เพิ่ม feature หลักๆคือ ข้อมูลของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทต่างๆของแต่ละธนาคาร

โดยจะมีประเภทเงินฝากดังนี้

  • เงินฝากออมทรัพย์
  • เงินฝากประจำ 3 เดือน
  • เงินฝากประจำ 6 เดือน
  • เงินฝากประจำ 12 เดือน
  • เงินฝากประจำ 24 เดือน

หน้าแรกแสดงเมนูต่างๆ มีการเพิ่มเมนูข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝาก

ANDROID APP: คิดเรื่องเงิน

เมื่อเลือกเมนูดอกเบี้ยเงินฝากจะแสดงประเภทเงินฝากต่างๆให้เลือกเพื่อที่จะดูข้อมูลดอกเบี้ย

ANDROID APP: คิดเรื่องเงิน

เมื่อเลือกประเภทเงินฝากแล้วจะแสดงหน้าข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากขึ้นมาแบ่งตามธนาคารต่างๆที่มีข้อมูล และข้อมูล ณ วันที่

ANDROID APP: คิดเรื่องเงิน

ใน version 1.2.0 นี้นอกจากเพิ่มข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากแล้วยังมีการปรับแต่งสีของ UI ในส่วนอื่นๆอีกด้วยครับตามรายละเอียดภาพด้านล่างครับ

ANDROID APP: คิดเรื่องเงิน

ANDROID APP: คิดเรื่องเงิน

ANDROID APP: คิดเรื่องเงิน

ANDROID APP: คิดเรื่องเงิน
สามารถ update version หรือทดลองใช้งานกันได้โดยเข้าไปที่ Google Play ตาม Link ได้ล่างกันเลยนะครับ
undefined

Leave a Reply

Your email address will not be published.