Array ในภาษา PHP

Array ในภาษา PHP

php code, php script, array php, php array, การ เขียน โปรแกรม php, ตัวอย่างภาษา php

เกือบทุกภาษาในการเขียนโปรแกรมก็จะมีตัวแปรชนิดหนึ่งที่เรียกว่า array เพราะจะต้องนำมาแก้โจทย์ที่ว่าจะต้องเก็บข้อมูลที่เหมือนกันเข้าเป็นชุดๆ หรือเป็นกลุ่มดังนั้นในภาษา PHP ก็มีตัวแปร array เหมือนกันซึ่งในภาษา PHP ก็มี array อยู่ 2 แบบ แบบแรกก็เป็น array แบบธรรมดาคือมีตัวเลข index ในการกำกับว่าเป็นข้อมูลตัวที่เท่าไร อีกแบบก็คือแบบ Associative หรือจะเรียกว่าแบบ ความสัมพันธ์กันก็ได้ array แบบแรกจะมีการประกาศและใช้ดังนี้ $color = array(?red?,?yellow?,?green?); ซึ่งนี้เป็นการประกาศตัวแปรและกำหนดค่าอัตโนมัติซึ่งเราจะอ้างอิงค่าได้ดังนี้ $color[0] จะมีค่าเท่ากับ red ในการอ้างอิง array เราต้องดูว่าในภาษานั้นๆ array จะแรกจาก 0 หรือ 1 แต่ใน php เริ่มที่ 0 นอกจากเราจะกำหนดค่าตอนประกาศตัวแปรแล้วเรายังสามารถกำหนดค่าเองได้อีกด้วย เช่น $color[0] = ?red?; $color[1] = ?yellow? เป็นต้น ซึ่งเราก็ไปดูตัวอย่างโดยรวมในการใช้ array แบบธรรมดาใน php กันเลยดีกว่า

[sourcecode language=”php”]

“;

echo $colors[1] . “
“;

echo $colors[2] . “
“;

$colors[0] = “pink”;

echo? “Chang red to pink”;

echo $colors[0] . “
“;

echo $colors[1] . “
“;

echo $colors[2] . “
“;

echo “


Car
“;

$cars[0] = “Honda”;

$cars[1] = “Toyota”;

echo $cars[0].”
“;

echo $cars[1]. “
“;

?>

[/sourcecode]

จากผลลัพธ์และตัวอย่างจะเห็นว่าเราสามารถประกาศและอ้างอิงค่าของ array ที่ชื่อว่า colors ได้โดยใช้ตัวเลขลำดับอ้างอิงแล้วเมื่อหลังจากที่เราประกาศตัวแปร array ไปแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนแปรค่าได้ภายหลังโดยใช้ตัวเลขอ้างอิงในการอ้างว่าจะเปลี่ยนค่าตัวแปร array ที่เท่าไรเช่นเปลี่ยน $colors ตัวแปรจาก red ให้เป็น pink นอกจากนี้แล้วเรายังสามารถใช้ตัวแปร array ได้อีกวิธีเช่นในแบบตัวแปร $cars ในตัวอย่างซึ่งในตอนแรกไม่มีการประกาศว่าเป็นตัวแปร array แต่เราสามารถกำหนดค่าในเป็นตัวแปร array ได้หลังภายหลังดังตัวอย่าง ในตอนต่อไปจะมาพูด Associative Arrays ใน php

Download SourceCode

Leave a Reply

Your email address will not be published.