ในการเขียนโปรแกรมเพื่อให้ทำงานอะไรซ้ำๆหลายๆครั้งคำตอบที่งานที่สุดคือการใช้งานที่เรียกว่า loop ซึ่งมีหลายแบบ ทั้ง while loop, do while และ for loop และในภาษาอื่นยังมี loop ให้ใช้งานอีกหลายแบบ แต่ในบทความภาษาซีครั้งนี้ขอยกตัวอย่างการใช้ for loop เพราะ for loop ใช้งานง่ายและมีการกำหนดรอบทำซ้ำได้แน่นอนว่าจะทำซ้ำกี่รอบ อีกทั้งรูปแบบของ for loop จะเป็นรูปแบบเดียวกันกับภาษาที่พัฒนามาจากภาษาซี เช่น php, java เป็นต้น ซึ่งเราก็มาดูตัวอย่างการใช้ for loop ในภาษาซีกันดีกว่าRead More →

การใช้ if ?else ?ในภาษาซี ในบทความนี้จะพูดถึงการใช้ if , else if, else ในบทความเดียวเพื่อลดเวลาในการเรียนรู้เรื่องการตัดสินใจเงื่อนไขในภาษาซีซึ่งรูปแบบการใช้ if else ในภาษาซีนั้นจะดูเหมือนกับในภาษาต่างๆที่พัฒนามาจากภาษาซี ซึ่งถ้าเข้าใจการตัดสินเลือกเงื่อนไขการใช้ if else ในภาษาซีนั้นจะทำให้สามารถเข้าใจการใช้ if else ในภาษาที่พัฒนามาจากภาษาซีได้เร็วขึ้น ซึ่งเราก็มาดูตัวอย่างการใช้ if, else if, else ในภาษาซีดีกว่าRead More →

ในภาษาซีเวลาแสดงผลหรือรับข้อมูลส่วนใหญ่เราะจะใช้ %d เพื่อรับหรือแสดงตัวเลข หรืออาจเป็น %s เพื่อรับเป็นข้อความ แต่ในภาษาซีนั้นจะมีความสามารถอีกอย่างในการใช้รูปแบบข้อมูลคือ %[] โดยที่ภายใน [] นั้นจะเป็นรูปแบบที่เราต้องการเช่น %[aeiou] นั้นคือจะรับหรือแสดงเฉพาะตัวอักษร aeiou เท่านั้น หรือจะมีอีกอย่างคือเครื่องหมาย ^ เช่น %[^\n] คือรับหมดทุกอย่างจะไม่เอาเฉพาะขึ้นบรรทัดใหม่เท่านั้น นั้นก็คือเครื่องหมาย ^ นั้นจะหมายถึงไม่เอาตัวอักษรอะไรนั้นเอง ตัวอย่างในภาษาซี [sourcecode language=”c”] #include int main() { char str[20]={‘\0’}; printf(“Enter string:”); scanf(“%[aeiou]”,str); fflush(stdin); printf(“%s\n”,str); printf(“Enter string:”); scanf(“%[^\n]”,str); printf(“%s\n”,str); return 0; } [/sourcecode] จากผลโปรแกรมภาษาซีการรันจะเห็นว่าในอันแรกจะรับเพียง aeiou เท่านั้นส่วนอันสองจะรับหมดยกเว้นขึ้นบรรทัดใหม่ sourcodeRead More →

ไม่ได้เขียนบทความภาษาซีมานานวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ เช่นเครื่องหมาย -,+,*,/ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นตัวดำเนินการที่เป็นแบบตัวกระทำกับตัวกำหนดค่าเช่น = ซึ่งในภาษาซีนั้นจะมีลำดับความสำคัญโดยทำเครื่องหมาย *,/ ?ก่อนเครื่องหมาย ?,+ ตัวดำเนินการทางต่างจะเริ่มทำจากซ้ายไปขวา ซึ่งลองดูตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้Read More →

C เป็นภาษาในการเขียนโปรแกรมทั่วไป Dennis Ritchie ได้คิดค้นภาษา ?C ในปี 1970 ที่ห้องแลปของ AT&T Bell ใน Murray Hill, New Jersey, เพื่อที่จะพัฒนาระบบปฏิบัติการ Unix และโปรแกรม ?utilities เพื่อให้ยึดติดกับhardware platforms น้อยที่สุด. ซึ่งคุณลักษณะของภาษาซีนั้นมีนั้นนี้Read More →

การประการตัวแปร ตัวแปร คือ ชื่อที่ตั้งขึ้นมาเพื่อใช้อ้างอิงข้อมูล หรือกล่าวได้อีกอย่างว่า คือ ชื่อที่ใช้เรียกแทน พื้นที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำ นั่นคือ การที่เราประกาศตัวแปรเท่ากับเรากำลังจองพื้นที่ใน หน่วยความจำส่วนหนึ่งไว้แทนตัวแปรนั้น โดยที่ขนาดที่จองพื้นที่ในหน่วยความจำจะมีขนาดเท่าไร ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวแปร ชนิดของตัวแปร หรือชนิดของข้อมูลที่จะเก็บไว้ในหน่วยความจำที่ตัวแปรจองไว้ มีหลาย ชนิดด้วยกัน แต่ละชนิดก็มีความต้องการพื้นที่ในการเก็บข้อมูลมากน้อยแตกต่างกัน ดังแสดงใน ตารางRead More →

โปรแกรมเกิดจากการผสมกันของคำสั่งและสัญลักษณ์ มีโครงสร้างพื้นฐานดังนี้ ฟังก์ชัน main (จุดเริ่มต้นของโปรแกรม) ในภาษาซีโปรแกรมที่จะทำการรันนั้นจะต้องอยู่ในฟังก์ชัน main ซึ่งเป็นข้อบังคับของภาษาซีRead More →

ใน การเขียนโปรแกรมภาษาซีนั้นจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลซึ่งในการเก็บข้อมูล ก็ต้องมีตัวแปรเอาไว้เก็บข้อมูลซึ่งตัวแปรก็มีชนิดต่างๆ เอาไว้เก็บข้อมูลที่ต่างกันซึ่งตัวแปรในภาษาซีมีดังนี้Read More →

หลังจากที่เราหา complier หรือ? IDE มาลงในเครื่องเรียบร้อยแล้วหรือถ้าใครยังไม่ลงก็ดูในบทความ IDE สำหรับพัฒนาภาษาซี ได้ในเว็บนี้นะครับRead More →

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมภาษา C โดยทั่วไป แล้วการพัฒนาโปรแกรมภาษา C นั้น จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ 2 ส่วนด้วยกัน คือ เครื่องมือในการ แก้ไขซอร์สโค้ด และคอมไพเลอร์ในการคอมไพล์ซอร์สโค้ดออกมาเป็นโปรแกรมที่สามารถนำไปรันได้ จริง อย่างไรก็ตามมีเครื่องหมายหลายตัวที่ได้รวบรวมเครื่องมือทั้งสองเอาไว้ และเราจะเรียกเครื่องมือ แบบรวมนี้ว่า IDE (Integrated Development Environments) ซึ่งจะเป็นตัวสร้างสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นในการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งในการใช้ IDE ที่แนะนำคือ C-FreeRead More →