Clients, Servers และ Peers

Software network ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบความสัมพันธ์แบบ client และ servers

ซึ่ง client ,servers จะเป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ในการทำงานของโปรแกรม ซึ่งเป็นที่นิยมมากในสมัยนี้

สิ่งสำคัญในการทำงานแบบนี้คือการทำงานระหว่างเครื่องกับเครื่องและเครื่องที่ทำหน้าที่เป็น host. ซึ่งในปัจจุบันนั้นคนที่ทำงานได้ I.T นั้นจะไม่ให้ความสำคัญกับ network programming อีกทั้งยังไม่รู้หลักการทำงานของมันอีกด้วย

Server เป็นชื่อบริการชนิดหนึ่ง. ซึ่งบริการนั้นจะเป็นการให้ทาง client มาเชื่อมต่อเครื่อง server เพื่อที่จะเข้าถึงบริการต่างๆ เช่น บริการสนทนาออนไลน์ หรือ บริการเว็บไซต์ เป็นต้น

โดยเว็บเซิรฟเวอร์ และการ ?download files ?จาก servers โดยเครื่อง host ผ่าน

File Transfer Protocol (FTP servers) หรือบริการผ่าน Web browsers ( Netscape Communicator หรือ

Microsoft Explorer). ผลที่แสดงบนเครื่อง client จะแสดงเหมือนกันทุกๆเครื่อง client และจะต้องทำงานได้อย่างสมบรูณ์ มันไม่ควรที่จะเป็น server เครื่องมันเองและใช้บริการโดยตัวมันเองเพราะ server ที่ดีนั้นจะต้อง สามารถเข้าใช้ได้หลาย client พร้อมกันเพื่อจะเป็นการทดสอบการทำงานของเครื่อง server

ในบาง applications การให้บริการของโปรแกรมจะอยู่ที่เครื่องผู้ใช้ในการติดสื่อสารโดยตรงหรือที่เรียกว่า ?peer-to-peer

(หรือ P2P) ซึ่งมันจะต้องมีจำนวน ?applications มากตามไปด้วยทำให้ค่าใช้จ่ายมันจะสูงขึ้นเพราะต้องอาศัยจำนวนเครื่องที่ทำการรันโปรแกรม เพราะ p2p นั้นจะเป็นทั้ง server และ client ในตัวเชื่อมต่อกันหลายๆเครื่องเป็นเครือข่าย ตัวอย่างโปรแกรมที