Ports และ Sockets

พวกมันเป็นเป็นองค์ประกอบสำคัญในเรื่อง network และการสื่อสาร ?สำหรับใครที่ไม่คุ้นเคยกับคำ 2 คำนี้ในการเขียนโปรแกรมทาง network มันก็เปรียบเสมือนองค์ประกอบของ hardware อย่างไรก็ตามมันใช้ติดต่อกับ hardware ในคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย Port และ sockets เองก็ไม่ใช่ hardware แต่มันเป็นนามประธรรมของ programmer ในการสร้าง link การสื่อสาร

port เป็นการเชื่อต่อทางตรรกะ ของ computer (ไม่ใช่การเชื่อมต่อทาง กายภาพ)

และมันถูกกำหนดค่าโดยตัวเลข ระหว่าง 1-65535 ตัวเลขนี้ไม่ได้หมายความว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีการเชื่อมต่อตามตัวเลขทั้งหมดแต่มันจะเชื่อมต่อฉะเพราะหมายเลขที่ใช้งานเท่านั้น

Ports ที่ใช้งานอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องนั้นจะมีเพียงบ้างเครื่องเท่านั้น ที่จะทำงานแบบ server ซึ่งถูกรันโดย program ที่มาจาก network programmer และ network programmer จะเป็นคนที่กำหนดหมายเลข ports ที่ให้บริการ หมายเลข post ระหว่าง 1-1023 นั้นส่วนใหญ่จะถูกกำหนดให้เป็นการบริการพื้นฐานที่มีอยู่แล้วยกตัวอย่าง port หมายเลข 80 ?ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับ webservers เป็นต้น

ซึ่งบริการในหมายเลขระหว่างดังกล่าวจะเป็นที่รู้จักกันดี ดังนั้นในการพัฒนา software ทางด้าน network ที่ไม่ใช่บริการมาตรฐานควรหลีกเลี่ยงหมายเลข port 1-1023 ซึ่ง network programmer ส่วนใหญ่จะใช้ตั้งแต่ 1024-65535

สำหรับ ports ที่ให้บริการนั้น มันจะมีโปรแกรม server ที่ค่อยจะให้บริการอยู่เสมอ

โปรแกรมส่วนใหญ่จะทำการแบบขนานบนเครื่องเดียวกัน เพราะเมื่อมีเครื่อง client หลายๆเครื่องมาร้องขอใช้บริการ เครื่อง server จะสามารถให้บริการได้

เครื่อง server จะมีการกำหนดหมายเลข ports ที่ให้บริการ เพื่อที่เครื่อง client จะได้ร้องขอบริการมายัง ports ที่กำหนดไว้ Applications ส่วนใหญ่จะมีหลักการในการเชื่อมต่อที่เหมือนกันเพื่อที่จะใช้บริการแบบเดียวกัน เช่นโปรแกรม web browser ที่มีรูปแบบเชื่อต่อเหมือนกันแต่สามารถเชื่อมต่อไปยัง server เพื่อขอใช้บริการได้พร้อมกัน และในที่นี้จะเชื่อมต่อโดยใช้ socketsซึ่ง socket นั้นเป็นนามประณามประธรรมที่ไม่มีอยู่ใน hardware บนเครื่อง computerมันจะใช้ 1หรือ 2 ในการเชื่อมต่อระหว่างการประมวลผลของ server และ client โดยจะถูกใช้เมื่อ client จะเชื่อมต่อไปยัง server การสร้าง socket จะเป็นการสิ้นสุดในการเชื่อมต่อเพราะ ถ้าเชื่อมต่อสำเร็จนั้นหมายความว่า socket ได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว และมันจะถูกสร้างใหม่หากเครื่อง client มีการร้องขอบริการไปยังเครื่อง server

Leave a Reply

Your email address will not be published.