ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.8.0

ANDROID APP: กรองหุ้นปันผล VERSION 1.8.0 ใน version 1.8 จะมีการเพิ่มเมนูใหม่เข้ามาคือการแสดง เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2) เรียงตามวัน ซึ่งจะแสดง ชื่อย่อหลักทรัพย์และวันทีเรียงลงมา เปิดกดเปิดดูจะแสดงรายละเอียดข้อมูลการซื้อขาย เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ของหุ้นตัวนั้นRead More →