ภาษา C# ในการใช้ IF Else ภาษา C# ก็มีการใช้เงื่อนไขในการตัดสินใจเมื่อกันซึ่งในภาษา C# นั้นรูปแบบจะคล้ายในภาษาซีและจาวามาก ซึ่งต่อไปจะเป็นตัวอย่างการใช้ if else ในภาษา C# ซึ่งก็คล้ายกับตัวอย่างใน visual basic โดยขั้นแรกสร้าง project ใหม่เป็นแบบ C# Window Form Application จากนั้นก็ทำการสร้าง form โดยมี label , text box, button ตามรูปRead More →

ในบ้างครั้งเราต้องการทดสอบความสามารถในการเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมอะไรก็ตามที่อาศัยการทำงานโดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าตาแบบ GUI เราก็จะสร้าง application แบบ console ขึ้นมาใช้งานนั้นเอง โดยใน visual c# มีขั้นตอนการสร้าง application แบบ console ดังนี้ โดยสร้าง project ที่เป็นภาษา C# ใหม่ จากนั้นเลือกแบบ Console Application จากนั้นตั้งชื่อว่า ConsoleAppRead More →

ในการใช้ MessageBox นั้นเพื่อแสดงข้อความแจ้งไปยังผู้ใช้โปรแกรมซึ่งในภาษา C# นั้นก็มีการใช้ MessageBox เพื่อแสดงมีรายละเอียดดังนี้ MessageBox.Show(ข้อความที่จะแสดงในกล่องข้อความ, ข้อความในแถบบอกกล่องข้อความ, รูปแบบปุ่ม, iconที่จะแสดง, ปุ่ม default); รายละเอียดของรูปแบบปุ่มในภาษา C# มีดังนี้Read More →