Associative Arrays ในภาษา PHP ในภาษา php นั้นนอกจาก array ที่เป็นแบบ index ธรรมดานั้นยังมี array แบบ associative คือแบบที่ใช้ key ในการอ้างอิงค่านั้นก็เปรียบเสมือน array แบบความสัมพันธ์ตามความหมายของคำว่า associative นั้นเองซึ่ง array แบบนี้จะทำให้เราเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นเพราะจะทำให้เราง่ายต่อการใช้ array และอ้างอิงค่าในตัวแปร php ซึ่งก็สามารถศึกษาได้จากตัวอย่างในภาษา phpRead More →

Array ในภาษา PHP เกือบทุกภาษาในการเขียนโปรแกรมก็จะมีตัวแปรชนิดหนึ่งที่เรียกว่า array เพราะจะต้องนำมาแก้โจทย์ที่ว่าจะต้องเก็บข้อมูลที่เหมือนกันเข้าเป็นชุดๆ หรือเป็นกลุ่มดังนั้นในภาษา PHP ก็มีตัวแปร array เหมือนกันซึ่งในภาษา PHP ก็มี array อยู่ 2 แบบ แบบแรกก็เป็น arrayRead More →