ในบ้างครั้งเราต้องการทดสอบความสามารถในการเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมอะไรก็ตามที่อาศัยการทำงานโดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าตาแบบ GUI เราก็จะสร้าง application แบบ console ขึ้นมาใช้งานนั้นเอง โดยใน visual c# มีขั้นตอนการสร้าง application แบบ console ดังนี้ โดยสร้าง project ที่เป็นภาษา C# ใหม่ จากนั้นเลือกแบบ Console Application จากนั้นตั้งชื่อว่า ConsoleAppRead More →