ในการเขียนโปรแกรมเพื่อให้ทำงานอะไรซ้ำๆหลายๆครั้งคำตอบที่งานที่สุดคือการใช้งานที่เรียกว่า loop ซึ่งมีหลายแบบ ทั้ง while loop, do while และ for loop และในภาษาอื่นยังมี loop ให้ใช้งานอีกหลายแบบ แต่ในบทความภาษาซีครั้งนี้ขอยกตัวอย่างการใช้ for loop เพราะ for loop ใช้งานง่ายและมีการกำหนดรอบทำซ้ำได้แน่นอนว่าจะทำซ้ำกี่รอบ อีกทั้งรูปแบบของ for loop จะเป็นรูปแบบเดียวกันกับภาษาที่พัฒนามาจากภาษาซี เช่น php, java เป็นต้น ซึ่งเราก็มาดูตัวอย่างการใช้ for loop ในภาษาซีกันดีกว่าRead More →

การใช้ if ?else ?ในภาษาซี ในบทความนี้จะพูดถึงการใช้ if , else if, else ในบทความเดียวเพื่อลดเวลาในการเรียนรู้เรื่องการตัดสินใจเงื่อนไขในภาษาซีซึ่งรูปแบบการใช้ if else ในภาษาซีนั้นจะดูเหมือนกับในภาษาต่างๆที่พัฒนามาจากภาษาซี ซึ่งถ้าเข้าใจการตัดสินเลือกเงื่อนไขการใช้ if else ในภาษาซีนั้นจะทำให้สามารถเข้าใจการใช้ if else ในภาษาที่พัฒนามาจากภาษาซีได้เร็วขึ้น ซึ่งเราก็มาดูตัวอย่างการใช้ if, else if, else ในภาษาซีดีกว่าRead More →

ในภาษาซีเวลาแสดงผลหรือรับข้อมูลส่วนใหญ่เราะจะใช้ %d เพื่อรับหรือแสดงตัวเลข หรืออาจเป็น %s เพื่อรับเป็นข้อความ แต่ในภาษาซีนั้นจะมีความสามารถอีกอย่างในการใช้รูปแบบข้อมูลคือ %[] โดยที่ภายใน [] นั้นจะเป็นรูปแบบที่เราต้องการเช่น %[aeiou] นั้นคือจะรับหรือแสดงเฉพาะตัวอักษร aeiou เท่านั้น หรือจะมีอีกอย่างคือเครื่องหมาย ^ เช่น %[^\n] คือรับหมดทุกอย่างจะไม่เอาเฉพาะขึ้นบรรทัดใหม่เท่านั้น นั้นก็คือเครื่องหมาย ^ นั้นจะหมายถึงไม่เอาตัวอักษรอะไรนั้นเอง ตัวอย่างในภาษาซี [sourcecode language=”c”] #include int main() { char str[20]={‘\0’}; printf(“Enter string:”); scanf(“%[aeiou]”,str); fflush(stdin); printf(“%s\n”,str); printf(“Enter string:”); scanf(“%[^\n]”,str); printf(“%s\n”,str); return 0; } [/sourcecode] จากผลโปรแกรมภาษาซีการรันจะเห็นว่าในอันแรกจะรับเพียง aeiou เท่านั้นส่วนอันสองจะรับหมดยกเว้นขึ้นบรรทัดใหม่ sourcodeRead More →