UDP แตกต่างจาก TCP/IP , datagram sockets เป็นแบบ connectionless. นั้นหมายความว่าการเชื่อมต่อระหว่าง client กับ server ไม่สนใจระยะเวลาการตอบโต้ ซึ่ง datagram packet จะส่งยังเดียวไม่สนใจว่าได้รับหรือไม่ UDP จะส่งข้อมูลได้เร็วกว่า TCP แต่มันไม่น่าเชื่อถือในการส่งและรับข้อมูลRead More →

การสร้างลิงค์ติดต่อสื่อสารแบบ TCP/IP ที่เป็น sockets เป็นการเชื่อมต่อแบบ connection-orientated ซึ่งนั้นก็หมายความว่าการสนทนาระหว่างเครื่อง client กับ server จะทำการเชื่อมต่อตลอดเวลาที่สนทนานอกเสียจากมันจะเสีย ซึ่งการสนทนากันหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง client กับ server นั้นจะต้องเป็นไปตามกฎของ protocol ซึ่งจะการกำหนดลักษณะการทำงานนั้น ทำให้สามารถแบ่งขั้นตอนการทำงานของ server ได้ 5ขั้นตอน ดังนี้Read More →

Class หนึ่งใน java.net ที่ชื่อว่า InetAddress ซึ่งสามารถจัดการ Internet addresses ทั้ง host names และ IP addresses. โดยใช้ Static method ที่มีชื่อว่า getByName ซึ่ง class จะไปถาม DNS (Domain Name System) ว่ามี ชื่อ host ที่ป้อนเข้าไปมีไอพีอะไร ซึ่งค่าที่ได้รับกลับมาจะอยู่ใน object InetAddress โดยแสดงเป็นหมายเลขไอพี โดยที่เราจะสามารถแสดงผลได้อย่างง่ายโดยใช้ method println ตั้งแต่ method getByName จะต้องมีการ throws ตรวจสอบความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้โดยใช้ exception UnknownHostException ถ้า host name ดังกล่าวไม่มี ซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องทำการ catch เพื่อแสดงข้อผิดพลาดนี้ โค้ดตัวอย่างการใช้Read More →

ในโดยรวมของ modern computer networks internet จะมี ?packet-switched นั้นหมายความว่าความระหว่าง คอมพิวเตอร์บน Internet จะถูกแบ่งเป็น blocks ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เรียกว่า packets ซึ่ง packet จะถูกส่งไปยังเส้นทางต่างๆที่แตกต่างกัน IP จะเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการส่ง packet เหล่านี้บนอินเตอร์เน็ต โดยมีจุดกำหนดขึ้นในสมัยสงครามเย็นระหว่าง American กับสหภาพโซเวียต โดยมันถูกออกแบมาถ้าหากเกิดเหตุการณ์ว่าถ้าถูกข้าศึกทำลายจุดใดจุดหนึ่ง จุดอื่นๆก็ยังสามารถทำงานต่อไปได้ IP จะมีการตอบกลับเพื่อที่จะหาเส้นทางการส่งใหม่ และกำหนดเส้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลจากผู้ส่งจะถูกส่งไปยังผู้รับแน่นอน ซึ่งจึงทำให้เกิดการคิดค้นและให้บริการ TCP (Transmission Control Protocol) เกิดขึ้น และจากความรู้ในการทำงานข้อ IP ว่าให้มีการเลือกเส้นทางการส่งใหม่นั้น TCP ก็ได้คิดค้นว่าให้มีการส่งข้อมูลให้ถูกต้อง ซึ่งทำให้ทั้ง IP และ TCP ทำงานร่วมกันเพื่อที่จะส่งข้อมูลได้ถูกต้องและแน่นอนRead More →

internet เป็นชื่อเรียกของ computer network ที่ computer ถูกเชื่อโยงกันเป็นเครือข่ายการสื่อสาร ซึ่งมีพื้นที่ต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ถูกเชื่อมต่อกัน โดยใช้ protocol ในการสื่อสารที่เรียกว่า Internet Protocol หรือ IP ดังนั้นแล้ว computer แต่ละเครื่องในระบบ network จะมี หมายเลข IP ที่ไม่ซ้ำกัน เวอร์ชันในปัจจุบันก็คือเวอร์ชัน 4 ซึ่งจะเป็นการกำหนดไอพีให้เครื่องโดยใช้วิธีที่เรียกว่า quad notation ในที่นี้มันจะสร้างหมายเลขที่มีขนาด 8 บิต (เลขในฐานสิบมีค่าระหว่างRead More →