ภาษา java การสร้าง static method ในบ้างครั้งเวลาเราเขียนโปรแกรมในภาษาจาวานั้นจะมีการสร้าง method ขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานซับซ้อนของโปรแกรม ซึ่ง method ก็เปรีบยเสมือนฟังก์ชันในภาษาที่ใช่แบบ OOP นั้นเองเช่น function ในภาษา C เป็นต้น รูปแบบในการประกาศ static method จะมีรูปแบบดังนี้ methodHeader = [visibility] [“static”] returnType methodName “(” [parameterList] “)” . การเข้าถึง = “public” | “private” | “protected” . parameterList = parameterDeclaration {“,” parameterList} . parameterDeclaration = type ParameterName . รูปแบบในการคืนค่า = “void” | typeRead More →